Hanes Dreigiau Cadw — Pennod Dau: Dreigiau mewn Cariad

Roedd Dewi wrth ei fodd â’i gartref newydd ond ni allai beidio â meddwl beth arall oedd gan Gymru i'w gynnig.

Ym mis Gorffennaf 2016, aeth Dewi ar wyliau. Cafodd gyfle i grwydro saith o gestyll gwahanol ar hyd a lled Cymru, a mwynhau’r golygfeydd godidog wrth fynd o un i’r llall. Un diwrnod, ar ôl ymweld â Chastell Caernarfon, penderfynodd fynd am dro i ben yr Wyddfa.

Ar ôl cyrraedd y copa, edrychodd ar y golygfeydd anhygoel o'i gwmpas. Ond yna, fe glywodd sŵn. Sŵn ysgafn pâr arall o adenydd.

Trodd ei ben, a gweld rhywbeth porffor yn disgyn drwy'r cymylau tuag ato. Edrychodd eto, wrth i Ddraig fenywaidd fendigedig lanio ar ochr y mynydd.

Dragon's tale — Chapter 2 — 1

Astudiodd y ddau ei gilydd, eu llygaid duon treiddgar yn syllu ar y naill a’r llall. O fewn eiliadau, dechreuodd y ddau siarad â’i gilydd mewn iaith ddieithr nad oedd yr un ohonyn nhw wedi'i siarad o'r blaen. Iaith y dreigiau oedd hi — iaith nad oedd wedi cael ei chlywed yng Nghymru ers canrifoedd. Crynodd y llethrau a'r llechweddau mewn llawenydd wrth glywed y sain hynafol.

Roedd y ddau mewn cariad. Ond roedden nhw’n gwybod y byddai'n rhaid iddyn nhw fod ar wahân. Wedi’r cyfan, roedd Dewi yn gyfrifol am warchod Castell Caerffili, a gwyddai ei gariad na allai hithau adael tiroedd trawiadol Gwynedd, er ei bod hi’n ysu am gael castell ei hun i’w alw’n gartref.

Gofynnodd Dewi i’r Ddraig beth oedd ei henw, ond dywedodd hithau nad oedd ganddi hi un. Felly galwodd Dewi hi’n Dwynwen — ar ôl nawddsant y cariadon yng Nghymru. Cyn ffarwelio, addawodd y ddau, os byddai’r cariad rhyngddyn nhw’n parhau, i gyfarfod yng Nghaernarfon ar 01 Mawrth 2017.

Roedd Dewi yn gobeithio o waelod calon y byddai Dwynwen yn dod i gwrdd ag ef yng Nghaernarfon. Roedd yn gwybod y byddai’r bobl leol yn rhoi croeso cynnes iddyn nhw ar y dyddiad arbennig hwn, ac yn gobeithio'n ddistaw bach y bydden nhw’n gofyn i Dwynwen ddod i warchod Castell Caernarfon yn barhaol.

Treuliodd Dewi a Dwynwen rai misoedd ar wahân ar ôl gwneud yr addewid hwn. Ond, cariad pur sydd fel y dur, a thyfodd eu cariad yn fwy bob dydd.

Felly wrth gwrs fe wnaeth Dewi a Dwynwen gyfarfod yng Nghaernarfon ar y diwrnod hwnnw; fe wnaeth pobl y dref ofyn iddi ddod i warchod y castell yn barhaol; ac yn bwysicach na dim, fe benderfynodd y ddwy Ddraig fwrw ymlaen â’u perthynas gariadus o bell.

Dragon's tale — Chapter 2 — 2

Ac roedd pawb yn hapus am byth bythoedd. Ond nid dyna ddiwedd y stori...