Grantiau

Neuadd Trewern

Neuadd Trewern

Mae Cadw yn cynnig grantiau fel cyfraniad tuag at gostau atgyweirio ac adfer asedau hanesyddol yn ogystal ag arian cyfatebol tuag at brosiectau a gaiff eu harwain gan gymunedau, awdurdodau lleol a'r trydydd sector. 

Bydd Cadw yn ystyried cynigion grant i'r canlynol: 

  • Perchenogion adeiladau o ddiddordeb pensaernïol eithriadol, 'mewn perygl' neu lle caiff y cyllid fuddiannau sylweddol o ran adfywio'r gymuned. Fel arfer, ni fydd cyfradd y grant a ddyrennir yn fwy na 50% o'r gwaith cymwys, hyd at uchafswm o £50,000. Ystyrir ceisiadau ar sail achosion unigol. 
  • Perchenogion henebion rhestredig er mwyn gwarchod a gwella'r henebion hynny. Fel arfer bydd grantiau o'r fath ar un o ddwy ffurf. Mae'r un gyntaf ar ffurf grant  i'r perchennog neu rywun sy'n gweithredu ar ei ran ar gyfer gwaith a fydd o fudd i'r heneb.   Mae'r ail yn seiliedig ar 'gytundeb rheoli' rhwng Cadw a deiliad heneb sy'n para am nifer benodol o flynyddoedd. O dan gytundeb o'r fath, rhoddir cymorth ariannol yn rheolaidd ar gyfer gwaith cadarnhaol, megis codi ffensys, clirio prysgwydd, atgyweirio erydiad a rheoli stoc.  
  • Awdurdodau lleol tuag at waith cadwraeth sy'n rhan o Bartneriaethau Cynllun Tref (TSP) rhwng awdurdodau lleol a Cadw neu Fenter Treftadaeth Trefluniau Cronfa Dreftadaeth y Loteri.
  • Sefydliadau treftadaeth er mwyn helpu i dalu costau eu gwaith yng Nghymru.