Grantiau

Neuadd Trewern

Neuadd Trewern

Rydym bellach yn gwahodd ceisiadau am ddatganiadau o ddiddordeb am arian grant ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20.
Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 5 Ebrill 2019.  Caiff ceisiadau hwyr eu gwrthod.


Mae Cadw yn cynnig grantiau ar gyfer gwarchod asedau hanesyddol, yn cynnwys diogelu a gwella henebion cofrestredig, ac atgyweirio ac adfer adeiladau hanesyddol a ddefnyddir gan y gymuned. 

Mae'r cynllun grant adeiladau hanesyddol yn cefnogi strategaeth "Ffyniant i Bawb" Llywodraeth Cymru drwy gynnig grantiau tuag at gost atgyweirio ac adfer asedau cymunedol hanesyddol, megis neuaddau pentref a neuaddau cymunedol, institiwtau, llyfrgelloedd ac ati. Gall addoldai sydd ar gael at ddefnydd cymunedol ehangach hefyd fod yn gymwys.

Canolbwyntir ar gynlluniau atgyweirio a fydd yn helpu i roi bywyd newydd i adeiladau rhestredig sydd mewn perygl ac a fydd o fudd i gymunedau yng Nghymru. Un o'r ffyrdd y gellir gwireddu'r buddiannau hyn yw drwy ddatblygu sgiliau, hyfforddiant a chyfleoedd mynediad. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn 'Grantiau ar gyfer Asedau Hanesyddol: Datblygu sgiliau a chyfleoedd mynediad’.

Fel arfer, rydym yn ariannu'r costau o hyd at 50% o'r gwaith sy'n gymwys i gael grant, hyd at uchafswm o £50,000; fodd bynnag, ystyrir pob cais ar sail achos unigol.

Gall fod grantiau tuag at ddiogelu a gwella henebion cofrestredig ar gael hefyd naill ai fel grant bloc neu fel cytundeb rheoli 5 mlynedd o hyd rhwng Cadw a deiliad heneb.  O dan gytundeb o'r fath, gellir rhoi cymorth ariannol tuag at gost gwaith cadarnhaol megis codi ffensys, clirio prysgwydd, atgyweirio erydiad a rheoli stoc.