Grant Adeiladau Hanesyddol

Mae cynllun grant Adeiladau Hanesyddol Cadw yn cefnogi Strategaeth "Ffyniant i Bawb" Llywodraeth Cymru, drwy gynnig grantiau fel cyfraniad tuag at gost atgyweirio ac adfer asedau cymunedol hanesyddol, megis Neuaddau Pentref a Neuaddau Cymunedol, Sefydliadau, Llyfrgelloedd ac ati. Gall Addoldai sydd ar agor i'r gymuned ehangach eu defnyddio, hefyd wneud cais.

Bydd grant Cadw yn canolbwyntio ar gynlluniau atgyweirio adeiladau hanesyddol a fydd yn helpu i achub adeiladau rhestredig sydd mewn perygl a/neu'n helpu i ysgogi cyfleoedd adfywio a chyflwyno buddiannau i gymunedau yng Nghymru. Un o'r ffyrdd y gellir gwireddu'r buddiannau hyn yw drwy ddatblygu sgiliau a chyfleoedd mynediad. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn 'Grantiau ar gyfer Asedau Hanesyddol: Datblygu sgiliau a chyfleoedd mynediad.’

Fel arfer, byddem yn ariannu'r costau hyd at 50% o'r gwaith sy'n gymwys i gael grant, hyd at uchafswm o £50,000; fodd bynnag, ystyrir pob cais ar sail achos unigol.

Mae grantiau hefyd ar gael ar gyfer adeiladau hanesyddol gan Adrannau eraill Llywodraeth Cymru, megis y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol neu gan sefydliadau fel Cronfa Dreftadaeth y Loteri neu'r Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol.

Cyhoeddir canllaw ar-lein i ffynonellau arian perthnasol ar gyfer adeiladau hanesyddol, sydd am ddim ac a gaiff ei ddiweddaru'n rheolaidd, gan y Gronfa Dreftadaeth Bensaernïol ar wefan y Cronfeydd ar gyfer Adeiladau Hanesyddol .