Menter Treftadaeth Treflun a Phartneriaethau Cynlluniau Tref

Menter Treftadaeth Treflun

Nod Menter Treftadaeth Treflun Cronfa Dreftadaeth y Loteri yw adfywio ardaloedd cadwraeth hanesyddol dirywiedig drwy atgyweirio adeiladau hanesyddol. Darperir adnoddau ar gyfer y mentrau drwy gronfa gyffredin ar sail partneriaeth. Fel arfer mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cyfrannu 75 y cant ac mae partneriaid eraill yn cynnwys Cadw, awdurdodau lleol a sefydliadau eraill.  Mae Cadw yn cymryd rhan fel partner ariannu ym mhob un o'r cynlluniau yng Nghymru a arweinir gan y priod awdurdod lleol.

Bwriedir i'r rhaglen fynd i'r afael â phroblemau mewn ardaloedd ag anghenion cymdeithasol ac economaidd penodol a gwella ansawdd bywyd pawb sy'n byw ac yn gweithio ynddynt neu'n ymweld â hwy. Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Cronfa Dreftadaeth y Loteri drwy glicio ar y ddolen ganlynol:

http://welsh.hlf.org.uk

Cardigan

Partneriaethau Cynlluniau Tref

Nod Partneriaethau Cynlluniau Tref yw adfer golwg trefi hanesyddol ac annog adfywio.  Mae'r cynllun yn galluogi awdurdodau cynllunio lleol i lunio cytundeb gyda Cadw i ddyrannu arian ar gyfer atgyweirio adeiladau mewn ardal ddiffiniedig yn yr awdurdod lleol.

Mae awdurdodau lleol yn nodi adeiladau penodol mewn ardaloedd cadwraeth a fyddai'n cael budd o gymorth ac yn cytuno ar waith yn unol â strategaeth gyflawni y cytunwyd arni.

Mae Cadw wedi clustnodi ychydig dros £100,000 ar gyfer prosiectau 

Pontywaun