Gofalu am eich Eiddo

Gofalu

Gofalu am eich Eiddo

Mae amgylchedd hanesyddol Cymru'n gyfoethog, yn amrywiol ac yn nodedig ac mae'n adnodd gwerthfawr i'w phobl ac i ymwelwyr o bedwar ban byd. Ond mae'n adnodd bregus, y mae angen gofalu amdano.

Mae cyfrifoldeb ar berchnogion asedau hanesyddol - boed gyhoeddus, trydydd sector, preifat, crefyddol neu seciwlar - i ofalu amdanyn nhw. Mae ymrwymiad arnyn nhw hefyd i ofalu bod unrhyw newid yn cael ei wneud mewn ffordd sensitif a chynaliadwy a bod yr hyn sy'n bwysig yn cael ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol.

Cynnal a Chadw!

Gwaith cynnal a chadw bob dydd yw'r peth pwysicaf y gallwch ei wneud, fwy na thebyg, i ddiogelu'ch adeilad hanesyddol. Dilynwch y ddolen Cynnal a Chadw! i gael cynghorion defnyddiol.

Canllawiau Cadw

Mae Cadw wedi paratoi nifer o gyhoeddiadau i helpu perchenogion a thenantiaid i ofalu am eu heiddo. Maen nhw'n disgrifio'r gwahanol fathau o adeiladau hanesyddol a hebenion sy'n bod ac yn cynnig ffyrdd ichi eu rheoli a gofalu amdanyn nhw er mwyn eu diogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae rhai o'r teitlau'n rhoi cyngor technegol mwy arbenigol.

Dilynwch y ddolen i'n tudalen Canllawiau, lle gwelwch restr o deitlau ein canllawiau arfer da yn ogystal â llyfrynnau o'r gorffennol ichi eu lawrlwytho.

Ffynonellau gwybodaeth eraill

Mae yna gyhoeddiadau eraill allai'ch helpu i ofalu am eich eiddo ar gael hefyd yn:

Historic England
Historic Environment Scotland
Y Gymdeithas Gwarchod Adeiladau Hynafol