Cymorth

Bydd yr adran hon o’r wefan yn eich helpu os oes angen cyngor arnoch ynglŷn â phroblem cynnal a chadw, gwybodaeth bellach am ddeunyddiau hanesyddol neu dechnegau atgyweirio, neu gymorth i ddod o hyd i gontractwr.

Ni all Cadw roi cyngor ar gwestiynau penodol sy’n ymwneud â chynnal a chadw nac argymell cyflenwyr neu gontractwyr.

Fodd bynnag, mae llawer o ffynonellau cymorth ar gael os oes angen arweiniad arnoch ynglŷn â chynnal a chadw adeiladau a chadwraeth adeiladau hanesyddol. Dyma’r hyn sy’n ymddangos o dan yr is-benawdau yn yr adran hon.

Awdurdodau lleol yng Nghymru — Gall swyddog cadwraeth adeiladau neu swyddog cynllunio eich awdurdod lleol eich helpu gyda chwestiynau ynglŷn â gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio yn ogystal â rheoliadau adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth a materion cysylltiedig.

Cadw — Gwybodaeth am Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cynulliad Cymru, a’i waith i sicrhau amgylchedd hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru.

Cyrff treftadaeth a sefydliadau cadwraeth adeiladau — Mae’r cyrff treftadaeth a’r cymdeithasau cadwraeth adeiladau cenedlaethol yn darparu adnoddau gwerthfawr mewn perthynas â chynnal a chadw, cynaliadwyedd a chadwraeth adeiladau hanesyddol.

Sefydliadau proffesiynol a masnach — Yn aml, mae gwefannau’r sefydliadau hyn yn darparu cyfeiriaduron ar gyfer chwilio am gontractwyr neu gyflenwyr. Mae rhai o’r sefydliadau masnach hefyd yn rhoi cyngor defnyddiol ar ddeunyddiau a thechnegau.

Grantiau — Cysylltiadau defnyddiol os oes angen help arnoch i ariannu gwaith atgyweirio mawr i’ch adeilad hanesyddol.

Ymddiriedolaethau archeolegol Cymru — Cysylltwch â’ch ymddiriedolaeth ranbarthol os ydych yn ystyried gwneud unrhyw waith a allai aflonyddu ar ddyddodion archeolegol neu os oes angen gwybodaeth arnoch am faterion archeolegol.

Gwybodaeth am adeiladau hanesyddol — Mannau cychwyn os ydych am ddarganfod mwy am hanes eich adeilad.

Cyhoeddiadau — Ffeiliau y gellir eu lawrlwytho o’r taflenni ffeithiau ar ddeunyddiau a thechnegau a chyhoeddiadau defnyddiol eraill.

Cysylltiadau defnyddiol eraill — Detholiad o ffynonellau gwybodaeth defnyddiol a diddorol sy’n ymwneud â chynnal a chadw a chadwraeth adeiladau hanesyddol.

Cwestiynau cyffredin — Atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml gan ddefnyddwyr Cynnal a Chadw!

Cyn i chi gysylltu ag unrhyw un i gael cyngor, byddai’n help i chi wneud nodyn o’ch cwestiwn cynnal a chadw. Pan roddir y cyngor, ysgrifennwch yr hyn a ddywedwyd i lawr er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol. Gofynnwch am enw, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y person bob amser os oes angen i chi gysylltu â hwy eto.