Ardaloedd Cadwraeth

Dolgellau, Gwynedd

Dolgellau, Gwynedd

Mae tua 500 o ardaloedd cadwraeth yng Nghymru. Fe'u dynodir gan awdurdodau cynllunio lleol oherwydd eu diddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig.

Os ydych yn byw mewn eiddo neu'n rhedeg busnes o eiddo mewn ardal gadwraeth efallai y bydd angen i chi gael caniatâd gan eich awdurdod lleol cyn gwneud newidiadau megis cladin, gosod ffenestri newydd, gosod dysglau lloeren a phaneli solar, ychwanegu heulfannau neu estyniadau eraill, gosod cerrig palmant neu adeiladu waliau. Am fod yr awdurdod lleol yn gallu newid y mathau o newidiadau y mae angen cael caniatâd i'w cyflawni drwy wneud Cyfarwyddiadau o dan Erthygl 4, dylech gysylltu â'r awdurdod lleol cyn gwneud trefniadau i ddechrau ar unrhyw waith.

Nid yw dynodi ardal gadwraeth yn nod ynddo'i hun. Mae angen i awdurdodau lleol ddatblygu polisïau sy'n nodi'n glir pa nodweddion yn yr ardal y dylid eu diogelu neu eu gwella a sut y gellir gwneud hynny.

Mae llawer o awdurdodau wedi cynnal arfarniadau o gymeriad ardaloedd cadwraeth sy'n nodi ardaloedd y gall fod yn ddymunol eu gwella drwy waith datblygu.  Cynnwys polisïau ar ardaloedd cadwraeth yng Nghynllun Datblygu statudol yr awdurdod lleol yw'r ffordd orau o integreiddio ardaloedd cadwraeth mewn polisïau cynllunio ehangach, megis y rhai sy'n ymwneud â rheoli siopa a thraffig.

Cysylltwch ag awdurdodau lleol unigol i gael rhagor o fanylion am ardaloedd cadwraeth penodol.