Caniatâd Adeilad Rhestredig

Tŷ Uchaf, Discoed

Tŷ Uchaf, Discoed

Unwaith y bydd adeilad wedi'i restru, bydd angen cael Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer unrhyw waith a fydd yn newid ei gymeriad. Bydd angen i ymgeiswyr preifat gael caniatâd gan yr awdurdod cynllunio lleol a bydd angen i awdurdodau lleol wneud cais am ganiatâd i Is-adran Gynllunio Llywodraeth Cymru. Os bydd yr awdurdod cynllunio o'r farn y dylid rhoi caniatâd, yn y rhan fwyaf o achosion atgyfeirir y papurau at Cadw. Rôl Cadw yw ystyried y materion a godir gan y cais a nodi p'un a ddylid ei ‘alw i mewn’ i'w ystyried gan Lywodraeth Cymru ai peidio. Yn ymarferol, yr Is-adran Gynllunio neu'r Arolygiaeth Gynllunio fydd yn gyfrifol am hyn. Ni elwir i mewn rhan fwyaf o geisiadau ac fe'u dychwelir o fewn pedair wythnos i'r awdurdod cynllunio lleol priodol er mwyn iddo fynd ati i benderfynu arnynt.

Ni fwriedir i'r broses restru atal cynnydd. Mewn gwirionedd, mae'n rhoi cyfle i gynllunwyr, datblygwyr a grwpiau neu unigolion diddordeb arbennig ystyried pwysigrwydd hanesyddol neu bensaernïol adeilad. Mae'n gyfle i ystyried yn llawn wahanol opsiynau ar gyfer defnyddio'r adeilad yn y dyfodol a chynigion ar gyfer ei addasu neu ei ddymchwel hyd yn oed.

Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch a oes angen Caniatâd Adeilad Rhestredig neu ynghylch hynt ceisiadau am Ganiatâd Adeilad Rhestredig at adran gadwraeth neu adran gynllunio'r awdurdod cynllunio lleol priodol.