Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion diweddaraf am weithredu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 drwy danysgrifio i’n e-fwletin. I ymuno, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod.

Hysbysiad Preifatrwydd

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw. Pan fyddwch yn tanysgrifio, byddwn yn casglu'ch data personol er mwyn e-bostio'r Newyddion Diweddaraf am yr Amgylchedd Hanesyddol a gwybodaeth arall atoch, ichi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Ddeddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 a materion cysylltiedig. Llywodraeth Cymru yw rheolydd data'r wybodaeth hon a byddwn yn ei defnyddio i reoli'r rhestr e-bostio ac i sicrhau bod y daflen newyddion yn cyrraedd pob rhan o sector yr amgylchedd hanesyddol. Fyddwn ni ddim yn rhannu'ch gwybodaeth ag unrhyw un arall. Byddwn yn cadw'r wybodaeth cyhyd â'n bod yn dosbarthu copïau o'r Newyddion Diweddaraf neu tan ichi ofyn inni'ch tynnu o'r rhestr e-bostio.

Os hoffech inni ddod â'ch tanysgrifiad i ben, e-bostiwch eich cyfeiriad e-bost at historicenvironmentleg@llyw.cymru ac fe'ch tynnwn o'ch rhestr e-bostio a dileu pob gwybodaeth bersonol amdanoch.

O dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, mae hawl gennych:

• weld y data personol yr ydym yn eu prosesu amdanoch;
• gofyn inni gywiro unrhyw wallau yn y data hynny;
• gwrthwynebu eu prosesu neu gyfyngu arno (o dan amgylchiadau penodol);
• gofyn am ddileu'ch data (o dan rai amgylchiadau);
• cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data;
• tynnu'ch caniatâd yn ôl inni brosesu'ch data unrhyw bryd.

Am ragor o fanylion am yr wybodaeth sy’n cael ei chadw neu’i defnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech fwy o wybodaeth am eich hawliau o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ

Cyfeiriad E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru

Gallwch weld rhifynnau blaenorol o ein e-fwletin a Y Newyddion Diweddaraf am yr Amgylchedd Hanesyddol ar dudalen Newyddion.