Polisi, cyngor a chanllawiau

Bythynnod gweithwyr haearn, Cwmafon, Torfaen

Bythynnod gweithwyr haearn, Cwmafon, Torfaen

Er bod Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yn cyflwyno newidiadau deddfwriaethol pwysig, ni all ynddi'i hun roi systemau cyfredol ac ymateb i Gymru ar gyfer rheoli newid mewn modd positif o fewn yr amgylchedd hanesyddol.

Yr hierarchaeth o ddeddfwriaeth, canllawiau cynllunio a chanllawiau arfer gorau sy'n ymwneud ag amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Mae clicio ar y ddelwedd yn agor PDF 75KB.

Yr hierarchaeth o ddeddfwriaeth, canllawiau cynllunio a chanllawiau arfer gorau sy'n ymwneud ag amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Lawrlwythwch pdf isod.

O'r herwydd mae corff integredig o bolisi, cyngor a chanllawiau'n ategu'r Ddeddf, a fydd yn helpu i sicrhau bod y gwaith o reoli amgylchedd hanesyddol Cymru'n cyd-fynd â'r athroniaeth fodern ynghylch cadwraeth a nodir yn ein Hegwyddorion Cadwraeth.  Bydd y cyhoeddiadau hyn yn helpu awdurdodau cynllunio lleol, grwpiau'r trydydd sector, perchenogion a datblygwyr i reoli newid o fewn yr amgylchedd hanesyddol.  

Cyngor a pholisi ar gynllunio

Mae pennod ddiwygiedig ar yr amgylchedd hanesyddol wedi ymddangos yn y rhifyn diweddaraf o Polisi Cynllunio Cymru ac mae Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol wedi disodli nifer o hen Gylchlythyrau'r Swyddfa Gymreig. I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen gysylltiedig i'n tudalen Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol.

Canllawiau arferion gorau

Mae'r teitlau cyntaf mewn cyfres o ganllawiau arferion gorau ar gyfer cynyddu darpariaethau'r Ddeddf a'r polisi a'r cyngor cynllunio newydd hefyd wedi'u cyhoeddi:

Asesiadau o’r Effaith ar Dreftadaeth yng Nghymru
Rheoli Newidiadau i Safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghymru
Rheoli Newidiadau i Adeiladau Rhestredig  yng Nghymru
Rheoli Newid i Barciau a Gerddi Hanesyddol Cofrestredig yng Nghymru
Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yng Nghymru
Rheoli Nodweddion Hanesyddol yng Nghymru
Rheoli Adeiladau Rhestredig sydd mewn Perygl yng Nghymru
Rheoli Rhestrau o Asedau Hanesyddol o Ddiddordeb Lleol Arbennig yng Nghymru
Lleoliad Asedau Hanesyddol yng Nghymru


Gallwch lawrlwytho'r dogfennau hyn, ynghyd â chanllawiau cynharach gan Cadw, am ddim o'r dudalen Canllawiau (dilynwch y ddolen gysylltiedig).

Canllawiau statudol

O dan ddarpariaethau Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), mae canllawiau statudol — Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a Defnyddio — wedi'u cyhoeddi ar gyfer awdurdodau lleol ac Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol a Cyfoeth Naturiol Cymru. I lawrlwytho'r canllawiau, dilynwch y ddolen gysylltiedig i'n tudalen Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol.