Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol

Mae'r system gynllunio yn chwarae rôl arwyddocaol yn y broses o warchod a chadw'r amgylchedd hanesyddol, gan ei helpu i barhau i ymateb i anghenion heddiw ar yr un pryd.

Polisi Amgylchedd Hanesyddol

Polisi Amgylchedd Hanesyddol

Polisi Cynllunio Cymru

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi polisïau cynllunio defnydd tir Llywodraeth Cymru. Mae Pennod 6 yn ymdrin â'r amgylchedd hanesyddol a'i gyfraniad at saith nod llesiant y Llywodraeth ar gyfer creu Cymru gynaliadwy. Mae Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio bod y dull cadarnhaol o reoli newid yn yr amgylchedd hanesyddol yn seiliedig ar ddealltwriaeth lwyr o natur ac arwyddocâd asedau hanesyddol, ac ar gydnabod eu budd mewn diwylliant bywiog ac economi ffyniannus.

Nodiadau Cyngor Technegol

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn cael ei ategu gan gyfres o nodiadau cyngor technegol, cylchlythyrau a llythyrau egluro polisi. Mae Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol yn cynnwys canllawiau manwl ar sut y mae'r system gynllunio yn ystyried yr amgylchedd hanesyddol wrth baratoi cynllun datblygu ac wrth wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio a cheisiadau cydsyniad adeilad rhestredig. Bydd yn disodli Cylchlythyrau'r Swyddfa Gymreig:

60/96 Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Archaeoleg

61/96 Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth

1/98 Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Cyfarwyddydau gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Roedd yn ofynnol llunio tri chyfarwyddyd newydd yn lle Cylchlythyr 1/98 y Swyddfa Gymreig. 

Llythyrau at brif swyddogion cynllunio

Anfonwyd gwybodaeth ar ddarpariaethau a gweithrediad  Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 i brif swyddogion cynllunio yng Nghymru. Mae'r llythyrau ar gael yma.

Cynlluniau Datblygu Lleol

Rhaid i bob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru baratoi Cynllun Datblygu Lleol a ddylai adlewyrchu polisïau cenedlaethol ar gyfer cadw a gwella'r amgylchedd hanesyddol. Gallai polisïau sy'n benodol leol nodi cyfleoedd ar gyfer cadw a gwella asedau hanesyddol wrth ystyried cynigion datblygu. Gallant fod yn berthnasol i benderfyniadau ar geisiadau cynllunio unigol, a chânt eu cymryd i ystyriaeth gan Weinidogion Cymru ac Arolygwyr Cynllunio wrth benderfynu ar geisiadau a alwyd i mewn ac apelau.

Egwyddorion Cadwraeth

Mae Egwyddorion Cadwraeth ar gyfer Rheoli Amgylchedd Hanesyddol Cymru mewn Ffordd Gynaliadwy yn rhoi sail i'r ffordd y mae Gwasanaeth yr Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) yn cyflawni ei ddyletswyddau ar ran Gweinidogion Cymru. Mae'r ddogfen yn esbonio sut y mae Cadw yn asesu effeithiau posibl cynigion datblygu ar asedau hanesyddol. Caiff ei defnydd ei argymell i awdurdodau cynllunio lleol ac eraill i'w helpu i wneud penderfyniadau pan fo'r broses gynllunio yn effeithio ar yr amgylchedd hanesyddol.