Cofnodion

Nod y cofnodion manwl sydd ar gael ar asedau hanesyddol Cymru yw helpu perchnogion, cyrff statudol ac eraill i ddeall eu harwyddocâd a sut i'w rheoli yn gynaliadwy.

Cof Cymru - Asedau Hanesyddol Cenedlaethol Cymru

Mae Cof Cymru yn rhoi mynediad ar-lein rhad ac am ddim i gofnodion Cadw ar henebion cofrestredig, adeiladau rhestredig, tirluniau cofrestredig o ddiddordeb hanesyddol, llongddrylliadau a warchodir a Safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghymru. Mae'r adnodd sy'n seiliedig ar fapiau yn caniatáu i ddefnyddwyr leoli safleoedd, canfod eu hyd a'u lled a lawrlwytho disgrifiadau. Caiff parciau a gerddi hanesyddol eu harddangos ar y wefan yn ystod 2019 ar ôl cwblhau adolygiad o’r safleoedd presennol cyn cyflwyno cofrestr statudol o dan ddarpariaethau Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.

Cyn dechrau defnyddio Cof Cymru cofiwch sicrhau bod y wefan yn gweithio’n iawn. Os byddwch yn chwyddo mewn i’r map a bod polygonau coch (henebion cofrestredig) a dotiau glas (adeiladau rhestredig) yn ymddangos mae gwefan Cof Cymru yn barod i’w defnyddio. Os nad ydynt yn ymddangos cysylltwch â Cadw a byddwn yn gwneud y gwaith chwilio ar eich rhan.

Cofnodion yr Amgylchedd Hanesyddol

Mae pedair ymddiriedolaeth archaeolegol Cymru wedi llunio a chynnal a chadw cofnodion yr amgylchedd hanesyddol ers yr 1970au. Maent yn gwneud y gwaith hwn bellach ar ran Gweinidogion Cymru o dan ddarpariaethau Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. Mae'r cofnodion yn rhoi mynegai cynhwysfawr i safleoedd archeolegol a hanesyddol, darganfyddiadau ac archwiliadau o bob cyfnod ar draws Cymru.

Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

Rhoddodd Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ddyletswydd ar Weinidogion Cymru i lunio, a chynnal a chadw rhestr o enwau lleoedd hanesyddol Cymru. Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cyflawni'r ddyletswydd honno ar eu rhan.

Mae Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru ar gael ar-lein a thrwy gofnodion amgylchedd hanesyddol Cymru.

Cymru Hanesyddol

Mae gwefan Cymru Hanesyddol yn borth lle y mae’n bosibl gweld mapiau, a ddefnyddir i ganfod gwybodaeth am yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr chwilio am gannoedd o filoedd o gofnodion ar yr un pryd sy'n ymwneud â henebion archaeolegol, adeiladau hanesyddol ac arteffactau a gedwir gan: Cadw, pedair ymddiriedolaeth archaeolegol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, ac Amgueddfa Cymru — National Museum Wales.

www.historicwales.gov.uk

Coflein

Coflein yw'r gronfa ddata ar-lein ar gyfer Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Wedi'i churadu gan Gomisiwn Henebion Cymru, CHCC yw'r casgliad cenedlaethol o wybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru sy’n deillio o'r cyfnod cynharaf hyd heddiw. Mae Coflein yn rhoi mynediad i fanylion miloedd ar filoedd o safleoedd archaeolegol, henebion, adeiladau a safleoedd morol Cymru, yn ogystal â mynegai i luniadau, llawysgrifau a ffotograffau a gedwir yng nghasgliadau CHCC.

www.coflein.gov.uk