Adfywio & Chynaliadwyedd

Aberdâr
Aberdâr
Glannau Caernarfon
Glannau Caernarfon
Y Fflint
Y Fflint

Mae ymrwymiad i gynaliadwyedd yn golygu manteisio i'r eithaf ar ein holl adnoddau, yn cynnwys ein treftadaeth, er budd cenedlaethau heddiw ac yfory.  Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, rydym am sicrhau y caiff gwaith adfywio ei lywio gan dreftadaeth a brogarwch fel y gellir sicrhau dyfodol cynaliadwy i adeiladau hanesyddol.  

Mae cynnal nodweddion hanesyddol lleoedd yn ased o ran adfywio, gan ddod â manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.  Gallwn roi dealltwriaeth o nodweddion hanesyddol ar waith wrth greu lleoedd cynaliadwy ac unigryw ar gyfer y dyfodol, nid yn unig o ran y ffordd y gofalwn am ein hadeiladau hanesyddol, ond hefyd yn y ffordd y gofalwn am ein trefi a'n tirweddau. Mae sicrhau dealltwriaeth a rennir o arwyddocâd a gwerth yn fan cychwyn hanfodol ar gyfer rheoli newid mewn ffordd gynaliadwy.  Mae deall nodweddion trefol yn un maes y bu Cadw'n canolbwyntio arno, er mwyn helpu i wireddu gwerth llawn treftadaeth fel ased ym mhob un o'n trefi.

Rydym hefyd yn gweithio i gynnal ein hadeiladau hanesyddol drwy hyrwyddo sgiliau cadwraeth a sgiliau adeiladu traddodiadol, annog gwaith cynnal a chadw, a defnyddio neu ail-ddefnyddio adeiladau hanesyddol.  Drwy amlygu enghreifftiau o arfer da mae Cadw hefyd yn ceisio dangos nad oes angen eithrio adeiladau hanesyddol o gamau gweithredu er mwyn sicrhau dyfodol mwy cynaliadwy (megis mesurau effeithlonrwydd ynni a microgynhyrchu), ond y dylid cyflawni hyn drwy waith dylunio gofalus a threfniadau rheoli sympathetig.