Dysgu i Oedolion a'r Teulu

Dysgwch fwy am ddysgu i oedolion a'r teulu.

Gŵyl Archaeoleg Prydain: Celf a Chrefft Treftadaeth

Gŵyl Archaeoleg Prydain: Celf a Chrefft Treftadaeth

Cyrsiau i Oedolion

Cyflwynir darlithoedd hanes yn ne Cymru mewn partneriaeth â'r Rhwydwaith Dysgwyr Celtaidd.
Ceir gwybodaeth am y lleoliadau a'r darlithoedd ar wefan y Rhwydwaith Dysgwyr Celtaidd: http://www.celticlearnersnetwork.org.uk/cadw.htm neu ar ein tudalennau digwyddiadau.

Sesiwnau DPP i Athrawon

Sesiwnnau DPP am ddim i athrawon  – cyflwyno llythrennedd, rhifedd a hanes drwy ymweld â safleoedd hanes, i gefnogi athrawon wrth gyflwyno Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru. Mae adnoddau addysgol newydd ar gael AM DDIM i gefnogi addysgu STEM a llythrennedd drwy ymweliadau â safleoedd hanes.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am sesiwn DPP cyfnos yn eich ysgol neu yn un o safleoedd Cadw, e-bostiwch cadw.education@wales.gsi.gov.uk

Dysgu i Deuluoedd

Cynhelir digwyddiadau dysgu i deuluoedd ar amryw o safleoedd Cadw drwy'r flwyddyn. Ceir gwybodaeth am y ddigwyddiadau dysgu yn eich ardal ar ein tudalennau digwyddiadau.
A bydd popeth sydd ei angen arnoch chi yn ein hadran Plant er mwyn i chi allu cychwyn ar eich antur yn ôl mewn amser, o ddigwyddiadau a fideos i bosau, gemau a thaflenni lliwio. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Lleoliadau Profiad Gwaith

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Rydym yn cynnig lleoliadau gwaith ar gyfer ystod o gynlluniau, o brofiad gwaith di-dâl i bobl ifanc o oedran ysgol (14-18 oed) i leoedd ar gyrsiau rhyngosod 50 wythnos â thâl i israddedigion. Fel arfer caiff cynlluniau lleoliadau sydd wedi'u hanelu at fyfyrwyr 18 oed neu hyn eu hysbysebu ledled Cymru, gyda cheisiadau'n cael eu derbyn drwy broses drefnedig er mwyn sicrhau cyfle teg i bawb. Mae manylion y cynlluniau lleoliadau sydd ar gael i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru www.cymru.gov.uk ynghyd â gwybodaeth am sut i wneud cais. Mwy o wybodaeth

Archeoleg Gymunedol

Archaeoleg sy'n cael ei chychwyn a'i sbarduno gan gymunedau yw archaeoleg gymunedol.
Mae cymryd rhan mewn archaeoleg yn caniatáu i gymunedau weithio gyda'i gilydd, dysgu gyda'i gilydd a thyfu gyda'i gilydd a hynny drwy gyffro darganfod rhywbeth newydd am eu gorffennol cyffredin.
Drwy ddatblygu cyfraniad y gymuned at archaeoleg, gallwn nid yn unig feithrin yr ymdeimlad yma eich bod yn perthyn, ond creu cyfleoedd hefyd i bobl ddysgu sgiliau newydd a all fod yn ddefnyddiol ym mhob rhan o fywyd. Mwy o wybodaeth

Cynllun Timebanking

Mae Cadw yn gweithio mewn partneriaeth â dau gynllun bancio amser/cynlluniau credyd; rhwydwaith Spice Time Credit a Timebank UK, er mwyn ehangu’r mynediad i henebion lleol a chenedlaethol ledled Cymru. Bwriad y cynllun yw helpu unigolion i gynyddu’u hyder, sgiliau a phrofiad, a all fod o gymorth iddynt gael swydd, yn ogystal â bod o fudd i’r gymuned. Mwy o wybodaeth