Ymweliadau addysg hunan-dywys

Trefnwch ymweliad hunan-dywys i un o'r safleoedd yn ein gofal.

Castell Cas-gwent

Mae Cadw yn cynnig ymweliadau addysg hunan-dywys am ddim i safleoedd Treftadaeth Cadw sydd â staff ble codir tâl fel arfer, i ystod eang o ddysgwyr. Gweler ein Termau ac Amodau  i weld y grwpiau cymwys. 

Mae’r cynllun yn berthnasol i ymweliadau addysgiadol sy’n digwydd yn ystod y tymor, ac yn ystod oriau ysgol/coleg arferol. Nid yw’n cynnwys pris mynediad (heblaw am rai categorïau cyfyngedig a phenodol o berson cymwys) ar benwythnosau, gwyliau banc a gwyliau cyhoeddus. Nid yw digwyddiadau ychwanegol ble mae’r cyhoedd yn talu’n gynwysedig.

I drefnu eich ymweliad Hunan-Dywys, dilynwch y camau syml hyn:

• Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen, deall ein Termau ac Amodau ac yn gallu cydymffurfio â nhw. Gweler hefyd ein Canllawiau i ymweliadau grŵp/ysgolion a’n Hadnoddau.

Ffoniwch y safle i weld os yw ar gael ar y dyddiad yr hoffech ymweld - Trefnwch eich ymweliad o leiaf 5 diwrnod gwaith o flaen llaw. Os wnewch chi ei gadael yn hwyrach na hyn, ni allwn warantu ymweliad am ddim, er y gwnawn ein gorau i brosesu eich cais.

• Unwaith i chi gytuno ar ddyddiad ac amser gyda’r safle, llenwch y ffurflen archebu ar-lein - Mae’n rhaid i bob archeb gynnwys manylion cyswllt y person fydd yn arwain y grŵp yn ystod yr ymweliad.

Mae pob archeb yn ddibynnol ar argaeledd a disgresiwn y safle.

Dim ond yn ein safleoedd ble codir tâl mae modd cael ymweliad addysgiadol am ddim. Mae llawer o safleoedd anhygoel eraill - gweler y mapiau a’r dudalen amserlenni a’r mynediad addysg i dudalen y safleoedd heb staff - sydd â chyfleoedd am ddim, llawn hwyl mewn safleoedd ar hyd a lled y wlad, â gwahanol straeon i’w hadrodd.

Rydym yn gobeithio y cewch chi ddiwrnodau dysgu llawn hwyl a gwybodaeth, ym mha bynnag safle / cyfnod y byddwch yn ei archwilio ac yn dysgu amdano. Rydym yn gwerthfawrogi adborth am eich ymweliad i blwch postio Addysg Cadw.