Prosiectau

Dysgwch fwy am brosiectau addysg ysbrydoledig Cadw.

Oes y Tywysogion

Ceidwaid Ifanc

Mae tîm Dysgu Gydol Oes Cadw wedi bod yn gweithio gyda Swyddog Datblygu Celfyddydau Sir y Fflint ac Ysgol Gwynedd, er mwyn galluogi pobl ifanc i gael llais gwirioneddol am eu hasedau treftadaeth leol. Bydd y prosiect Bydd y prosiect hwn yn meithrin perthynas barhaus rhwng yr ysgol a chastell y Fflint trwy annog grŵp o Geidwaid Ifanc sy'n cael eu hethol yn flynyddol a fydd yn gyfrifol am greu digwyddiadau a gweithgareddau i Gastell y Fflint a'r gymuned gyfagos.

Oes y Tywysogion

Mae Cadw wedi gweithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru-National Museum Wales, Y Llyfrgell Genedlaethol a’r Comisiwn Brenhinol ar Gofebion Hynafol a Hanesyddol Cymru er mwyn datblygu adnoddau addysgol ar Oes y Tywysogion sy’n cynnwys adnoddau cynradd ac uwchradd sydd wedi eu tarddu yng Nghymru. Maent yn edrych ar hanes Cymreig y cyfnod o ogwydd Cymreig, Prydeinig ac Ewropeaidd ac nid ar y berthynas rhwng Cymru a Lloegr yn unig. Darperir dolenni ar gyfer yr adnoddau Trosolwg a Thystiolaeth ar Hwb o’n Tudalen Adnoddau Dysgu .

Aeth tair ysgol benben â’i gilydd ym mhrosiect Cipio’r Castell: Brwydr Slam yng Nghastell Caerffili


Gweithgaredd i gefnogi ymwneud cymunedol ac addysgol yn sgil cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Macbeth, a berfformiwyd yng Nghastell Caerffili a’i ddarlledu ledled Cymru, oedd y digwyddiad.

The Four Little Pigs of Blaenavon / Pedwar Mochyn Bach Blaenafon

Stori a ysgrifennwyd gyda disgyblion Blwyddyn 1 o Ysgol Gynradd Wirfoddol Treftadaeth Blaenafon yw ‘The Four Little Pigs of Blaenavon / Pedwar Mochyn Bach Blaenafon’.

Artist Preswyl

Mae Cadw wedi ymuno â Chyngor Celfyddydau Cymru i greu cyfres o gyfnodau preswyl i artistiaid ledled Cymru dros dair blynedd. Mwy o wybodaeth

Caneuon y Cerrig

Yn dilyn rhaglen mis o hyd o weithgareddau diwylliannol ac artistig yng Nghastell Biwmares ac ar safleoedd cynhanesyddol ar draws Ynys Môn yn ystod mis Awst 2008, sefydlodd Cadw brosiect addysg cyffrous pum mlynedd o hyd yn 2009.  Mwy o wybodaeth 

Prosiect Adrodd Straeon a Llythrennedd

Mae dau brif amcan i'r prosiect adrodd straeon a llythrennedd. Y cyntaf yw rhoi'r adnoddau a'r technegau i athrawon i alluogi grwpiau dosbarth o ddisgyblion i greu a datblygu straeon ar y cyd. Yr ail yw defnyddio'r cestyll fel lleoliad ar gyfer adrodd straeon lleol traddodiadol, ac annog y disgyblion i werthfawrogi cestyll a hanes diwylliannol Cymru drwy ofyn iddynt archwilio, arsylwi a gwrando'n astud.  Mwy o wybodaeth

Prosiect Graffiti Treftadaeth

Mae'r Prosiect Graffiti Treftadaeth yn helpu troseddwyr ifanc i ddysgu gwersi gwerthfawr o'u treftadaeth.
Gan gyflwyno troseddwyr ifanc i arteffactau archeolegol ac esbonio beth roeddent yn ei olygu i'r bobl oedd yn eu defnyddio, mae Cadw yn rhoi cyfle i grwpiau o droseddwyr ifanc archwilio themâu hunaniaeth a chymuned, ac i drafod yr effaith yr ydym yn ei chael ar y byd trwy'r gwrthrychau rydym yn eu defnyddio heddiw.  Mwy o wybodaeth

MORTARIA

Mae'r talfyriad Saesneg MORTARIA yn sefyll am Ysgogi Troseddwyr i Adsefydlu Drwy Gofnodi, Ymchwilio a Dadansoddi Archeolegol.
Mae hunanwerth isel a diffyg sgiliau trosglwyddadwy yn ddau o'r heriau niferus sy'n wynebu troseddwyr sy'n ceisio rhoi eu bywydau yn ôl ar y trywydd iawn. Drwy gynnig cyfres o weithdai ar archeoleg, mae Cadw a'i bartneriaid yn cynnig y siawns i droseddwyr ganfod cyfleoedd newydd a newid eu bywydau. Mwy o wybodaeth

Dylan Thomas 100

Fel rhan o brosiect llythrennedd arloesol, bu disgyblion o Ysgol Talacharn, Ysgol Griffith Jones ac Ysgol Llys Hywel Hendy-gwyn ar Daf yn ysgrifennu cerddi a chreu ffilmiau amlgyfrwng byr — a’r cyfan wedi’i ysbrydoli gan waith Dylan Thomas. Gellir lawrlwytho yr adnoddau creadigol a gynhyrchwyd fel rhan o’r prosiect hwn o’n gwefan, a gellir eu defnyddio i ddatblygu llythrennedd yn unrhyw un o safleoedd Cadw. Mwy o wybodaeth

Gwirfoddol Prosiectau Abaty Dinas Basing