Caneuon y Cerrig

Yn dilyn rhaglen mis o hyd o weithgareddau diwylliannol ac artistig yng Nghastell Biwmares ac ar safleoedd cynhanesyddol ar draws Ynys Môn yn ystod mis Awst 2008, sefydlodd Cadw brosiect addysg cyffrous pum mlynedd o hyd yn 2009.

  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???

Mae'r prosiect hwn yn ffordd unigryw a diddorol o gyflwyno'r cwricwlwm sy'n seiliedig ar sgiliau yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt. Mae'n cynnig profiadau heriol a safonol dros gyfnod estynedig i'r athrawon a'r disgyblion sy'n cymryd rhan.

Mae'r athrawon a'r disgyblion yn cael hyfforddiant, meddalwedd, camerâu, a rostra i'w galluogi i greu ffilmiau byr wedi'u hanimeiddio sy'n dehongli safle hanesyddol ac a ysbrydolwyd ganddo. I greu'r ffilmiau wedi'u hanimeiddio mae angen cynllunio gofalus, gwaith ymchwil, creu trac sain, a sawl awr o animeiddio ffrâm wrth ffrâm.

Dangosir y ffilmiau wedi'u hanimeiddio mewn digwyddiad pwysig ar ddiwedd y flwyddyn yn yr ardal leol. Mae'r disgyblion a'r athrawon sy'n rhan o'r prosiect yn rhoi cyflwyniadau byr am eu cyfraniad i'r prosiect, a dangosir yr holl ffilmiau wedi'u hanimeiddio a grewyd yn ystod tymor yr haf.

Yn 2009, roedd y prosiect yn cynnwys pum ysgol gynradd yn Ynys Môn, a greodd ffilmiau wedi'u hanimeiddio yn canolbwyntio ar siambr gladdu Barclodiad y Gawres, siambr gladdu Bryn Celli Ddu, grŵp cytiau Din Llugwy, Llyn Cerrig Bach a Mynydd Parys.

Yn 2010, creodd pedair ysgol gynradd yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint a grŵp ieuenctid Cymraeg ffilmiau wedi'u hanimeiddio a oedd yn dehongli cestyll canoloesol yng ngogledd-ddwyrain Cymru: Dinbych, Ewlo, y Fflint a Rhuddlan - ac a ysbrydolwyd ganddynt.

Yn 2011, roedd y prosiect yn cynnwys pum ysgol gynradd yn Sir Fynwy, Casnewydd a Phowys a oedd yn canolbwyntio ar safleoedd Rhufeinig yn ne-ddwyrain Cymru: Caer Aberhonddu, Caerllion, a Chaer-went.

Ym 2012, aeth y prosiect i safleoedd ac ysgolion yn y De-orllewin gan ganolbwyntio ar weddillion abatai ac adeiladau crefyddol yn yr ardal fel Abatai Ystrad-fflur, Llandudoch, Castell-nedd a Thalyllychau.

Yn ei flwyddyn olaf yn 2013 bu’r prosiect yn canolbwyntio ar safleoedd ym Mhowys, gan edrych ar henebion sy’n ymwneud â thywysogion Cymru, gan gynnwys Sycharth, Cestyll Trefaldwyn a Dolforwyn, Abaty Cwm-hir a safle Heneb Gofrestredig Abaty Ystrad Marchell ger y Trallwng.

Roedd y prosiect chwedleua digidol yn defnyddio sgiliau mewn cyfathrebu, meddwl, llythrennedd, cerddoriaeth, ieithoedd, gwaith tîm, daearyddiaeth a chelf, yn ogystal â sgiliau hanes a TGCh, i gyd-fynd â’r Cwricwlwm Cymreig.

Gallwch weld y ffilmiau wedi'u hanimeiddio a grëwyd gan ysgolion fel rhan o'r prosiect hwn ar wefan Caneuon y Cerrig neu ar sianel YouTube Cadw.