Adnoddau

Lawrlwythwch adnoddau dysgu am ddim.

Dur tân wedi’i osod ar bres

Dur tân wedi’i osod ar bres

Mae'r adran Adnoddau yn llawn o wybodaeth hanfodol i'w defnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad addysgol.

Cyfrifon Teithwyr — Am ganrifoedd, mae teithwyr Ewropeaidd cyfandirol wedi dod i Gymru. Yn ystod y cyfnod Rhamantaidd, daeth rhai yn chwilio am y delfryd gwledig, tra bod eraill yn oes Fictoria yn teithio fel ysbiwyr diwydiannol, ac yn ystod adeg y rhyfel daeth llawer o ffoaduriaid i Gymru i ddod o hyd i gysgod rhag erledigaeth. Maent wedi ysgrifennu'n helaeth am eu profiadau mewn dyddiaduron, llythyrau, llyfrau a chylchgronau a nofelau.

 • Mae Taith i'r Gorffennol yn adeiladu ar hyn, gan gyfuno ffynonellau hanesyddol gyda thechnolegau newydd. Mae cyfieithiadau newydd o'r disgrifiadau teithio, deunydd digidol o archifau arbennig a chasgliadau'r Comisiwn Brenhinol ac adnoddau digidol newydd, gan gynnwys profiad VR o Abaty Tyndyrn yn ystod y cyfnod Rhamantaidd, y cyfan yn helpu i roi cipolwg newydd ar hanes a diwylliant Cymru.

Oes y Tywysogion 

 • Mae’r adnoddau yma ar Oes y Tywysogion yn cynnwys adnoddau cynradd ac uwchradd sydd o darddiad Cymreig. Maent yn edrych ar hanes Cymreig yn ystod y cyfnod o ogwydd Cymreig, Prydeinig ac Ewropeaidd ac nid ar y berthynas rhwng Cymru a Lloegr yn unig. Maent wedi eu cynllunio i gefnogi’r cwricwlwm newydd yng Nghymru gyda’r pwyslais ar ddatblygu llythrennedd, rhifedd a llythrennedd sgiliau digidol. Gallwch eu lawr lwytho’n rhad ac am ddim o’r wefan Hwb drwy ddilyn y dolenni hyn. 

        Trosolwg: Oes y Tywysogion  

        Tystiolaeth: Oes y Tywysogion

 • Adnodd arloesol sy’n cynnwys cannoedd ar filoedd o enwau lleoedd a gasglwyd o fapiau hanesyddol a ffynonellau eraill yw’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru. Mae’n cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar ddefnydd tir, archaeoleg a hanes Cymru. Ewch i enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk  I ddarganfod enwau lleoedd wrth eich ymyl chi.
 • Pecynnau Addysg – Rydyn ni wedi datblygu nifer o adnoddau yn unswydd ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol a grwpiau blwyddyn ichi eu defnyddio yn y dosbarth ac wrth ymweld â safleoedd Cadw.
 • Cestyll Cymru - Dysgu sut y datblygodd y broses o adeiladu cestyll yng Nghymru dros y blynyddoedd.
 • Cistiau trysor - Ar rai o'r safleoedd yn ein gofal, mae cistiau trysor yn llawn o arteffactau hanesyddol a ail-grëwyd ar gael i'w defnyddio gan grwpiau addysgol yn ystod eu hymweliad.
 • Adluniadau CGI - Ailadeiladu’r gorffennol gyda’r dechnoleg ddiweddaraf
 • Geiriau defnyddiol
 • Canllawiau ar gyfer ymweliadau grŵp/ysgol - Gellir lawrlwytho taflenni canllawiau i ymweliadau grŵp/ysgol ar gyfer sawl heneb yn ein gofal.
 • Nodiadau i athrawon - Os oes angen syniadau arnoch ar gyfer eich ymweliad addysgol â Gwaith Haearn Blaenafon, Castell Cas-gwent, Castell Conwy, Grŵp Cytiau Din Llugwy neu Abaty Tyndyrn, lawrlwythwch ein nodiadau i athrawon i gael ysbrydoliaeth.
 • Deall nodweddion - Mae gan bob lle hanes unigryw, felly mae gan bob lle nodweddion hanesyddol unigryw, sy'n ased grymus o ran adfywio. Mae deall y nodweddion hynny a sut y cawsant eu ffurfio yn sail ar gyfer gwaith cynllunio, dylunio a rheoli sy'n cynnal natur leol unigryw.
 • Penbleth Pobl - O Glibert de Clare i William Burges, allwch chi helpu i roi bywydau arwyr ac arwresau Cymru mewn trefn? Llwythwch ein cwisiau a mynd â nhw gyda chi i’r safleoedd Cadw perthnasol.
 • Dylan Thomas 100 - Prosiect arloesol i greu cerddi a ffilmiau sy’n coffáu bywyd Dylan Thomas. Gellir lawrlwytho yr adnoddau creadigol a gynhyrchwyd fel rhan o’r prosiect hwn o’n gwefan, a gellir eu defnyddio i ddatblygu llythrennedd yn unrhyw un o safleoedd Cadw.
 • Adnoddau Fictoraidd Castell Coch - Mae gêm llinell amser Castell Coch a Chaerdydd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi’i chynllunio i gyflwyno disgyblion i un o destunau hanes Cyfnod Allweddol 2 sef newid yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
 • Ffilmiau — dod â hanes yn fyw yn yr ystafell ddosbarth
 • Cer i Greu - Fel y gwelwch o’n hadnoddau eraill, dyw’n safleoedd ddim dim ond ar gyfer dysgu am hanes. Sut allwch chi ddefnyddio ein safleoedd mewn ffyrdd mwy creadigol? Defnyddiwch ein dolenni i danio’r dychymyg.
 • Adnoddau Pecyn Abaty Dinas Basing