Ffilmio a Ffotograffiaeth

  • Mae'r TARDIS yng Nghastell Caerffili

    Mae'r TARDIS yng Nghastell Caerffili

  • Criw Doctor Who wrthi’n ffilmio yn ward fewnol Castell Caerffili

    Criw Doctor Who wrthi’n ffilmio yn ward fewnol Castell Caerffili

  • Criw Y Llys wrthi’n ffilmio yn Llys a Chastell Tre-tŵr

    Criw Y Llys wrthi’n ffilmio yn Llys a Chastell Tre-tŵr

Nid oes syndod fod ein safleoedd yn lleoliadau poblogaidd ar gyfer ffilmio a ffotograffiaeth. Maent wedi cael eu defnyddio mewn amrywiaeth o gynyrchiadau, gan gynnwys ffilmiau hirion, dramâu a rhaglenni teledu poblogaidd. Mae sêr fel Johnny Depp, Robert Downey Jnr, Jeremy Irons, Tom Hiddleston, Julie Walters a Meg Ryan wedi ffilmio yn ein safleoedd, yn ogystal â Dr Who wrth gwrs, mae hwnnw wedi glanio o dro i dro!

Os oes gennych ddiddordeb mewn ffilmio neu ffotograffiaeth yn ein safleoedd, darllenwch ymlaen i gael gwybod beth yw ein gofynion.

Ni chaniateir ffilmio neu ffotograffiaeth sy’n cynnwys noethni yn yr un o’n safleoedd.

Mae gan Cadw yr hawl i wrthod ceisiadau ar gyfer ffilmio/ffotograffiaeth os yw’n ystyried eu bod yn amhriodol.

Neu, ewch i dudalen Lluniau Priodas i gael rhagor o wybodaeth.  

Ffilmio a ffotograffiaeth anfasnachol
Os ydych yn unigolyn sydd eisiau ffilmio neu dynnu lluniau ffotograff yn ein safleoedd ar gyfer eich defnydd personol eich hun, mae croeso ichi wneud! Mwynhewch y golygfeydd! Dim ond talu’r tâl mynediad sydd raid, a rhannwch eich lluniau gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn i ninnau gael edmygu eich gwaith! Cofiwch ein hoffi ar Facebook a’n dilyn ar Twitter.

Materion cyfoes a newyddion
Os hoffech ffilmio rhaglen materion cyfoes neu newyddion ar un o safleoedd Cadw, cysylltwch â thîm Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus Cadw i drefnu drwy anfon neges e-bost i cadwmarketing@llyw.cymru.

Gofynnir ichi hefyd lenwi’r ffurflen ar-lein, a darparu copi inni o’ch Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus a chytuno i’n Cytundeb Lleoliadau.

Er ein bod yn deall na fydd modd gwneud hyn bob amser, byddem yn falch petaech yn ceisio rhoi tridiau o leiaf o rybudd inni er mwyn inni allu gwneud trefniadau gyda’n ceidwaid.

Cofiwch fod rhai o’r safleoedd yn cau dros y gaeaf, ac efallai na fydd ffilmio neu ffotograffiaeth yn bosibl bryd hynny. Ewch i’r tudalennau diwrnodau allan i gael gwybod beth yw oriau agor y safleoedd.

Ffilmio a ffotograffiaeth masnachol
Os ydych eisiau ffilmio neu dynnu lluniau ar safleoedd Cadw, llenwch y ffurflen gais hon, a bydd aelod o’n tîm masnachol yn cysylltu’n ôl gyda chi. Cofiwch fod yn rhaid cyflwyno’ch ffurflen 15 diwrnod o leiaf cyn diwrnod cyntaf y ffilmio, er mwyn inni gael digon o amser i ystyried a thrafod y trefniadau gyda chi.

Codir ffi am ffilmio a ffotograffiaeth masnachol, a gellir trafod y costau ar ôl inni dderbyn eich cais a’i ystyried.

Ewch i dudalennau’r safleoedd penodol i gael gwybodaeth gan gynnwys y trefniadau parcio, y cyfleusterau sydd yno a’r mynediad. Os cytunir i adael ichi ffilmio, cofiwch y bydd disgwyl ichi ddarparu copi o’ch Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus, asesiad risg a chopi o’n Cytundeb Lleoliadau.


Ffilmio a ffotograffiaeth addysgolOs ydych yn fyfyriwr a hoffai ffilmio neu dynnu lluniau yn ein safleoedd fel rhan o’ch cwrs, os yw’n gynhyrchiad bychan gyda phedwar neu lai o bobl yn rhan ohono, ac os yw’n cael ei gynnal yn ystod oriau agor arferol heb fod angen trefniadau arbennig, cysylltwch â cheidwad y safle i roi gwybod. Dim ond tâl mynediad fydd angen ei dalu, ac nid oes angen ichi lenwi unrhyw ffurflenni ychwanegol. Yr unig gyfarpar a ganiateir yw cyfarpar bychan sy’n cael ei ddefnyddio â llaw ac sy’n rhedeg ar fatri (heb geblau) a thrybeddau bychain, ni ellir addurno’r safle, a rhaid i’r cynhyrchiad beidio ag effeithio ar ymwelwyr cyffredin.

O ran cynyrchiadau mwy o faint gan fyfyrwyr sydd â mwy na phump yn y criw, llenwch ffurflen gais. Byddwn yn ystyried pob cais, ac os nad oes angen trefniadau arbennig byddwn yn ymdrechu i osgoi codi ffi ar wahân i’r tâl mynediad. Bydd angen ichi ddarparu asesiad risg a chopi o Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus eich ysgol, coleg neu brifysgol. Yn olaf, bydd angen i’ch ysgol, coleg neu brifysgol lofnodi ein Cytundeb Lleoliadau.

Os ydych yn meddwl trefnu ymweliad addysgol rhad ac am ddim, ewch i’r adran Addysg i lenwi’r ffurflen addysg. Os byddwch yn cadw at bolisïau mewnol yr ysgol neu’r darparwr hyfforddiant ar ffilmio a ffotograffiaeth, mae croeso ichi dynnu lluniau neu ffilmio i ddogfennu’r diwrnod, ac nid oes angen ichi lenwi unrhyw ffurflenni i gael caniatâd!

Mae rhai o’r safleoedd yn cau dros y gaeaf, ac efallai na fydd ffilmio neu ffotograffiaeth yn bosibl bryd hynny. Ewch i’r tudalennau diwrnodau allan i gael gwybod beth yw oriau agor y safleoedd.