Llogi safleoedd ar gyfer digwyddiadau

 • Llun o gwledd ganoloesol yng Nghastell Biwmares

  Gwledd ganoloesol yng Nghastell Biwmares

 • Llun o digwyddiad ysblenydd Rufeinig yn Amffitheatr Caerllion

  Digwyddiad ysblenydd Rufeinig yn Amffitheatr Caerllion

 • Llun o gwledd ganoloesol yn Llys a Chastell Tre-tŵr

  Gwledd ganoloesol yn Llys a Chastell Tre-tŵr

 • Llun o digwyddiad Nosferatu yn Castell Caerffili

  Digwyddiad Nosferatu yn Castell Caerffili

 • Llun o digwyddiad y Fyddin a’r 40au yn Llys yr Esgob Llandyfái

  Digwyddiad Y Fyddin a’r 40au yn Llys yr Esgob Llandyfái

 • Llun o actor yn cymrud rhan yn digwyddiadau ynglun a'r oes cynhanes yn Bryn Celli Ddu

  Actor yn cymrud rhan yn digwyddiadau ynglun a'r oes cynhanes yn Bryn Celli Ddu

 Mae’r rhan fwyaf o’n safleoedd ar gael i’w llogi, ac maent yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, achlysuron, cyngherddau, theatrau, gwyliau a digwyddiadau ail-greu.

I weld pa safle fyddai’n addas i chi, ewch i’r tudalennau safleoedd sydd â staff i gael gwybodaeth am safleoedd penodol, gan gynnwys manylion am ardaloedd y tu mewn, y trefniadau parcio, y cyfleusterau a sut i gael mynediad.

Mae’r safleoedd canlynol yn addas ar gyfer digwyddiadau cymharol fawr i’w cynnal y tu mewn:
Castell Caerffili
Castell Coch
Tŷ Trefol Elisabethaidd Plas Mawr
Llys a Chastell Tre-tŵr

Mae’r holl safleoedd eraill yn addas ar gyfer digwyddiadau y tu allan, neu ddigwyddiadau llai y tu mewn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn llogi un o’n safleoedd er mwyn trefnu eich digwyddiad/achlysur eich hun, darllenwch ymlaen i gael gwybod beth yw ein gofynion.

Mae rhai o’r safleoedd yn cau dros y gaeaf, ac efallai na fydd modd cynnal digwyddiad bryd hynny. Ewch i’r tudalennau diwrnodau allan i gael gwybod beth yw oriau agor y safleoedd.

Digwyddiadau cymunedol
Yn aml, mae ein safleoedd yng nghanol cymunedau ledled Cymru, ac felly maent yn lleoedd delfrydol ar gyfer digwyddiadau lleol.

Dylai digwyddiad cymunedol fodloni’r meini prawf canlynol:
• Peidio ag ymyrryd â’r safle
• Dim tyllu yn y ddaear (h.y. dim angen marquee, neu marquee yn cael ei dal i lawr gyda phwysau yn unig)
• Dim gwerthu na darparu alcohol
• Cael ei gynnal yn ystod yr oriau agor arferol

Os ydych yn trefnu digwyddiad cymunedol sy’n bodloni’r meini prawf uchod, cysylltwch â cheidwad y safle i drafod.

Pob digwyddiad arall
O ran pob digwyddiad arall, llenwch ein ffurflen gais a bydd aelod o’n tîm masnachol yn cysylltu’n ôl gyda chi. Cofiwch fod yn rhaid cyflwyno’r ffurflen 28 diwrnod o leiaf cyn y digwyddiad er mwyn inni gael amser i ystyried a thrafod y trefniadau gyda chi.

Ewch i dudalennau’r safleoedd penodol i gael gwybodaeth, gan gynnwys trefniadau parcio, y cyfleusterau sydd yno, a sut i gael mynediad, cyn llenwi’r ffurflen gais er mwyn gweld a yw’r safle dan sylw yn addas ar eich cyfer.

Codir tâl am logi ein safleoedd ar gyfer digwyddiadau, a gellir trafod hynny unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais a’i ystyried.

Cofiwch fod disgwyl ichi ddarparu asesiad risg. Bydd gofyn ichi hefyd gael Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus a darparu copi o’r dystysgrif yswiriant.

Byddwch yn derbyn cytundeb lleoliad fel rhan o’r broses ymgeisio. Os hoffech weld copi ymlaen llaw, anfonwch e-bost i’n tîm Masnachol.