Castell Talacharn

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Ffeiriau bwyd
  • Digwyddiadau cymunedol
  • Digwyddiadau preifat
  • Derbyniadau priodas
  • Cynghereddau
  • Arddangosiadau ffilm

Gwybodaeth meysydd parcio
Mae’r prif faes parcio di-dâl 300 metr islaw'r castell gyda 100 o fannau parcio i geir. Does dim mannau parcio wedi’u dynodi i bobl ag anabledd. Mae’r maes parcio hwn yn dioddef llifogydd yn ystod gorllanw uchel. Mae maes parcio preifat gyferbyn â mynedfa’r castell hefyd gyda nifer cyfyngedig o leoedd.

Mynediad i’r Safle
Does dim mynediad i gerbydau ar y safle

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas
Dylid gofalu wrth deithio o'r maes parcio gan fod y brif ffordd a'r palmant yn mynd yn gul ychydig yn is na mynedfa'r castell. Mae ychydig o lethr o'r maes parcio ac wrth fynedfa’r heneb. O'r Ganolfan Ymwelwyr, mae ramp bach yn arwain at lwybr gwastad a mynediad hawdd o amgylch y safle. Mae'r tŵr yn gyfyngedig i gerddwyr yn unig a mae yna cymysgedd o wynebau glasswellt a graean ar y safle.

Cyfleusterau

  • Meinciau
  • Dolen sain ar gael
  • Mae toiledau cyhoeddus 90 metr y tu allan i'r castell
  • Gweddol yw’r signal ffôn symudol

Trwydded ar y Safle?
Mae gan y castell drwydded safle. Mae gan y safle drwyddedau PRS a PPL hefyd

Mannau o dan do
Mae gasebo ar y safle sy’n mesur 8 x 8.

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil
Nac oes

Cynllun  o’r safle
Oes

Power ar gael ar y safle
Oes – 2 x 32amp

Dwr ar gael ar y safle
Oes- dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad i osod pegiau yn y llawr
Oes – hyd at 110mm – 4 modfedd

Unrhyw fannau cyfnedig?
Oes – y tŵr yn y castell ac ardaloedd o fewn y safle yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.