Mynediad i Bawb

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Mae Cadw wedi ymrwymo i’r egwyddor mynediad llawn, lle bynnag y bo’n ymarferol i’w ddarparu. Ein nod yw darparu mynediad diogel a rhwydd i bob adeilad yn ein gofal, o fewn terfynau unrhyw strwythur penodol. Rydym hefyd yn annog pobl eraill i roi cynlluniau ar waith i wella mynediad i bawb yn ein cymdeithas, cynlluniau sy’n ystyriol o gymeriad arbennig adeiladau hanesyddol.

Mae Cadw o’r farn y gellir darparu mynediad addas i bawb yn y rhan fwyaf o achosion, cyhyd â bod atebion arloesol a chreadigol yn cael eu hystyried yn llawn. Wrth ymdrin â gwaith addasu fel rhan o’r broses gynllunio statudol, dylid ceisio atebion ar gyfer goresgyn rhwystrau mewn ffordd gadarnhaol.

Cyhoeddodd Cadw gyngor i awdurdodau lleol ac eraill yn 2002, Goresgyn y Rhwystrau, sy’n cynnig awgrymiadau ar ffyrdd o wella mynediad corfforol i adeiladau hanesyddol ac o fewn yr adeiladau hynny. Er bod yr egwyddorion sylfaenol a nodir yn Goresgyn y Rhwystrau’n aros yn ddilys, bellach mae angen diweddaru’r ddogfen. Mae Cadw yn ei hadolygu a bydd yn cyhoeddi’i fersiwn ddiwygiedig maes o law.

Mae llawer o awdurdodau lleol wedi datblygu’u canllawiau a’u harferion eu hunain, yn aml drwy gydweithio â grwpiau anabledd, er mwyn gallu ystyried ceisiadau am ganiatâd i wneud gwaith addasu er mwyn hwyluso mynediad.

O dan reoliadau newydd a ddaeth i rym ar 1 Medi 2017, bydd yn ofynnol darparu datganiad effaith ar dreftadaeth yn hytrach na datganiad dylunio a mynediad, i ategu cais am ganiatâd adeilad rhestredig. Nod y datganiad newydd hwn yw sicrhau bod arwyddocâd yr ased hanesyddol yn cael ei ystyried yn llawn. Er hynny, mae’n rhaid rhoi sylw i faterion mynediad o hyd, oni bai bod y gwaith arfaethedig yn cynnwys annedd breifat.   

Efallai y bydd gofyn am ddatganiad dylunio a mynediad o hyd i ategu ceisiadau cynllunio. Mae canllawiau pellach ar gael yn y ddogfen Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru.