Datganiadau o'r Effaith ar Dreftadaeth

Fron Deg, Rhiw, Llŷn

Fron Deg, Rhiw, Llŷn

O dan reoliadau a ddaeth i rym ar 1 Medi 2017, mae angen ddatganiad o'r effaith ar dreftadaeth er mwyn cefnogi ceisiadau am ganiatâd ardal gadwraeth a chaniatâd adeilad rhestredig. Mae hyn yn disodli'r gofyniad am ddatganiad dylunio a mynediad i gyd-fynd â chais am ganiatâd adeilad rhestredig.

Mae proses asesu strwythuredig ynghylch yr effaith ar dreftadaeth yn sail i bob datganiad o'r effaith ar dreftadaeth. Mae hyn yn sicrhau bod arwyddocâd ased hanesyddol yn cael ei ystyried wrth ddatblygu cynigion ar gyfer newid. Mae'n agwedd allweddol ar y broses ddylunio, sy'n profi a yw'r cynigion ar gyfer newid yn briodol drwy asesu eu heffaith ar arwyddocâd. Ymdrinnir â materion o ran mynediad hefyd drwy’r broses hon oni bai bod y gwaith arfaethedig yn cynnwys annedd breifat.

Bydd y canllawiau arfer gorau, 'Asesiadau o’r Effaith ar Dreftadaeth yng Nghymru', yn helpu perchnogion, asiantau ac awdurdodau cynllunio lleol i ddeall pam, pryd a sut mae defnyddio’r broses asesu’r effaith ar dreftadaeth ac ysgrifennu datganiadau o’r effaith ar dreftadaeth. I lawrlwytho copi, dilynwch y ddolen cysylltiedig i'n tudalen 'Adeiladau Hanesyddol'.

Efallai y bydd angen i chi hefyd gyflwyno datganiad o’r effaith ar dreftadaeth gyda chais am gydsyniad heneb gofrestredig. Efallai y bydd y broses asesu’r effaith ar dreftadaeth yn eich helpu i ddod o hyd i’r ffordd orau o ddarparu ar gyfer newid wrth ymdrin ag asedau hanesyddol eraill megis parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig, Safleoedd Treftadaeth y Byd ac asedau hanesyddol o ddiddordeb lleol arbennig.

Efallai y bydd gofyn am ddatganiad dylunio a mynediad o hyd i ategu ceisiadau cynllunio. Mae rhagor o ganllawiau ar gael ar Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru.