Caniatâd Heneb Gofrestredig

Siambr Gladdu Caer-Dynni, Cricieth, Gwynedd

Siambr Gladdu Caer-Dynni, Cricieth, Gwynedd (© Hawlfraint y Goron (2018) Croeso Cymru)

Yn ôl y gyfraith mae'n ofynnol cael caniatâd ysgrifenedig Gweinidogion Cymru cyn gwneud y rhan fwyaf o fathau o waith ar heneb gofrestredig, gan gynnwys gwaith atgyweirio. Gellir cael y caniatâd hwn, sef Caniatâd Heneb Gofrestredig, gan Cadw. Os nad ydych yn siŵr a oes angen i chi gael Caniatâd Heneb Gofrestredig dylech geisio cyngor gan Cadw.

Nod cofrestru yw diogelu'r heneb er budd cenedlaethau'r dyfodol. Dylai ceisiadau am Ganiatâd Heneb Gofrestredig gan eu hategu gan wybodaeth sy'n esbonio pam mae angen gwneud y gwaith ac yn nodi sut y bydd yn effeithio ar y safle yn ffisegol, gan gynnwys cynlluniau neu luniau sy'n dangos i ba raddau y terfir ar y tir. Yn aml mae'n well trafod y cynigion gyda staff Cadw cyn cyflwyno'r cais er mwyn lleihau oedi yn ddiweddarach.

Mae'n rhaid gwneud y cais am Ganiatâd Heneb Gofrestredig ar y ffurflen sydd ar gael i'w lawrlwytho o'r dudalen hon neu gan Cadw. Ein nod yw penderfynu ar y cais o fewn 13 wythnos fan bellaf ond penderfynir ar y rhan fwyaf o achosion yn llawer cynt. Os yw'r cais yn un cymhleth, neu os yw'n cynnwys ymyrraeth sylweddol megis gwaith cloddio archeolegol, gall Cadw ymgynghori â chyrff priodol i geisio eu barn cyn penderfynu ar y cais. Mewn rhai achosion efallai y bydd angen i staff Cadw gyfarfod â chi ar y safle i adolygu'r cais a phenderfynu a ellir ei wella i leihau'r effaith ar yr heneb.

Bydd Cadw yn anfon llythyr dros dro atoch yn nodi ein penderfyniad arfaethedig ac unrhyw amodau sydd ynghlwm wrtho. Os byddwch yn derbyn y penderfyniad arfaethedig, anfonir llythyr penderfyniad terfynol atoch sy'n rhoi caniatâd i'r gwaith fynd yn ei flaen.