Hysbysiadau statudol

Bwthyn ar Llŷn, Gwynedd

Bwthyn ar Llŷn, Gwynedd

O dan ddarpariaethau penodol yn Neddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, mae'n ofynnol i fanylion unrhyw hysbysiadau a gyflwynir gael eu cyhoeddi'n electronig.

Hysbysiadau gorfodi mewn perthynas â henebion cofrestredig

Mae adran 12 o Ddeddf 2016 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru gyflwyno hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig er mwyn atal gwaith na chafodd ei awdurdodi ar heneb gofrestredig. Gallant hefyd orchymyn bod gwaith yn cael ei wneud i atgyweirio neu leihau'r difrod sy'n ganlyniad i'r gwaith nas awdurdodwyd. Mae hefyd yn ofynnol o dan y Ddeddf i fanylion sy'n gysylltiedig â hysbysiad gorfodi  gael eu cyhoeddi'n electronig.

Hysbysiadau gorfodi heneb gofrestredig

Cyfeirnod:
Enw'r heneb:
Cymuned ac awdurdod unedol:
Dyddiad yr hysbysiad:


Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig. Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.

Hysbysiadau ymgynghori heneb gofrestredig

Mae Deddf 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â pherchenogion, meddianwyr a phobl eraill os ydynt yn bwriadu cofrestru heneb, gwneud newid perthnasol i ardal gofrestredig neu dynnu heneb oddi ar y gofrestr. Rhaid i fanylion pob hysbysiad ymgynghori gael eu cyhoeddi'n electronig.

Gwarchodaeth interim — henebion cofrestredig

Bydd heneb yr ystyrir ei chofrestru neu ychwanegiad arfaethedig at ardal gofrestredig yn cael eu gwarchod yn y cyfnod interim hwnnw yn union fel pe baent wedi'u cofrestru eisoes o dan Ddeddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979.  Bydd y gwarchod interim yn parhau o ddechrau’r cyfnod ymgynghori tan i Weinidogion Cymru gyrraedd penderfyniad ar y dynodiad. 

Hysbysiadau ymgynghori cyfredol heneb gofrestredig

Cyfeirnod: MG341
Enw'r heneb: Ffatri-isaf
Cymuned ac awdurdod unedol: Abercegir, Machynlleth, Powys
Dyddiad yr hysbysiad: 21 Mai 2018 – 18 Mehefin 2018


Cyfeirnod: BR146
Enw'r heneb: Ysgubor Tretŵr
Cymuned ac awdurdod unedol: Llanfihangel Cwmdu gyda Bwlch a Chathedin, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Dyddiad yr hysbysiad: 20 Medi 2018 – 18 Hydref 2018


Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad ymgynghori. Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.

Hysbysiadau ymgynghori adeilad rhestredig

Mae Deddf 2016 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â pherchenogion, meddianwyr a phobl eraill os ydynt yn bwriadu rhestru adeilad neu dynnu adeilad oddi ar y rhestr. Rhaid i fanylion pob hysbysiad ymgynghori gael eu cyhoeddi'n electronig.

Gwarchodaeth interim — adeiladau rhestredig

Bydd adeilad yr ystyrir ei restru yn cael ei warchod yn y cyfnod interim hwnnw yn union fel pe bai wedi'i restru eisoes o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Bydd y gwarchod interim yn parhau o ddechrau’r cyfnod ymgynghori tan i Weinidogion Cymru gyrraedd penderfyniad ar y dynodiad. 

Hysbysiadau ymgynghori cyfredol adeilad rhestredig

Cyfeirnod: 87753
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Cwm-dirgel, Sarn
Cymuned ac awdurdod unedol: Ceri, Powys
Ymgynghoriad: 25 Awst 2017 – 22 Medi 2017


Cyfeirnod: 87767
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Cerflun o Dr William Price
Cymuned ac awdurdod unedol: Llantrisant, Rhondda Cynon Taff
Ymgynghoriad: 21 Rhagfyr 2017 – 18 Ionawr 2018


Cyfeirnod: 87770
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Arwydd Stad Ddiwydiannol Heol Cwrt
Cymuned ac awdurdod unedol: Llantarnam, Torfaen
Ymgynghoriad: 26 Ebrill 2018 – 24 Mai 2018


Cyfeirnod: 87771
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ysgubor yn Nhy’n y Coed
Cymuned ac awdurdod unedol: Eglwysbach, Conwy
Ymgynghoriad: 12 Mehefin 2018 – 10 Gorffennaf 2018


Cyfeirnod: 87773 a 87774
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Bwthyn 1 (Swyddfa Asiant y Gamlas) a Bwthyn 2, Canal Yard
Cymuned ac awdurdod unedol: Y Trallwng, Powys
Ymgynghoriad: 22 Awst 2018 – 19 Medi 2018


Cyfeirnod: 87777 a 87778
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Pont Rhandirmwyn
Cymuned ac awdurdod unedol: Cilycwm / Llanfair-ar-y-Bryn, Sir Gaerfyrddin
Ymgynghoriad: 5 Medi 2018 – 3 Hydref 2018


Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad ymgynghori. Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.