Henebion cofrestredig

Cyngor ar sut i ofalu am henebion cofrestredig ac olion archaeolegol eraill a'u diogelu

Maen Ceti, Gŵyr

Maen Ceti, Gŵyr

Ein teitlau diweddaraf 

Mae Rheoli Henebion Cofrestredig yng Nghymru yn rhestru’r egwyddorion cyffredinol y dylid cadw atyn nhw wrth reoli a gwneud newidiadau i henebion cofrestredig. Mae’n esbonio sut i wneud cais am gydsyniad heneb gofrestredig, gan gynnwys rolau a chyfrifoldebau’r perchennog a Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Prif gynulleidfa’r canllaw hwn o’r arferion gorau yw perchenogion, meddianwyr a rheolwyr henebion cofrestredig. Mae’n esbonio’r hyn y mae bod yn berchen ar heneb yn ei olygu, sut mae gofalu amdani a ble i fynd am help. (Tachwedd 2018)

Mae Lleoliad Asedau Hanesyddol yng Nghymru yn egluro beth yw lleoliad, a sut y mae'n cyfrannu at bwysigrwydd ased hanesyddol a pham bod hyn yn bwysig. Mae'n rhoi amlinelliad o'r egwyddorion sy'n cael eu defnyddio i asesu effaith bosibl datblygiad neu gynigion i reoli tir o fewn lleoliadau Safleoedd Treftadaeth y Byd, henebion (rhestredig a heb eu rhestru), adeiladau rhestredig, parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig ac ardaloedd cadwraeth.

Mae'r canllaw arfer gorau hwn wedi'i anelu at ddatblygwyr, perchnogion ac asiantwyr, a ddylai ei ddefnyddio i lywio cynlluniau rheoli a chynigion ar gyfer newid a allai gael effaith ar bwysigrwydd ased hanesyddol a'i leoliad. (Mai 2017)