Sglefrio iâ yng Nghastell Caerffili

Dydd Mawrth 13 Tachwedd 2018

Mae profiad sglefrio iâ i’r teulu cyfan yn dod i Gastell Caerffili y gaeaf hwn. Bydd ymwelwyr yn gallu sglefrio y tu mewn i furiau castell mwyaf Cymru — am y tro cyntaf erioed.

Sglefrio lâ Castell Caerffili

Sglefrio lâ Castell Caerffili

Am bythefnos yn unig (Tach 23–Rhag 9), bydd Castell Caerffili yn trawsnewid i wlad o hud y Nadolig, lle bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau sglefrio ar rinc iâ go iawn yn yr awyr agored, mwynhau danteithion o stondin grempogau ac ymweld â Siôn Corn mewn groto canoloesol rhyfeddol (8 a 9 Rhagfyr yn unig). 

Dylid archebu'r sesiynau sglefrio ymlaen llaw yn ticketsource.co.uk/caerphilly-castle-ice-rink, a phris y tocynnau fydd £7 i oedolion, £5 i blant o dan 14 oed a £22 i deuluoedd (dau oedolyn a dau blentyn). 

Bydd y rinc iâ ar agor rhwng 12pm a 9pm yn ystod yr wythnos ac o 10am a 9pm ar y penwythnos, ac mae’r pris yn cynnwys llogi esgidiau sglefrio.  

Caiff plant rhwng 3 a 7 oed sglefrio yng nghwmni oedolyn a bydd pump pengwin iâ ar gael ym mhob sesiwn ar gyfer y plant iau, am cost ychwanegol. 

Gall aelodau Cadw gael 10% oddi ar docynnau a archebir ar-lein ar gyfer sesiynau o ddydd Llun i ddydd Mercher, rhwng 5pm a 9pm, gan ddefnyddio’r cod: CADW

Mae cynigion arbennig ar gael hefyd yn ystod yr wythnos rhwng 12pm a 5pm i glybiau, corau, timau chwaraeon lleol a phartïon swyddfa sy’n archebu mewn grŵp. At hyn, mae gostyngiad ar gael i ysgolion sy’n archebu yn ystod yr un cyfnodau drwy ffonio 02920 099087.

Mae croeso i ymwelwyr mewn cadeiriau olwyn ddod i’r rinc, ond mae’n rhaid iddynt ddod gyda rhywun arall. Yn y cyfamser, bydd sesiynau sy’n ystyriol o bobl ag Awtistiaeth yn cael eu cynnal ddydd Sul, 2 Rhagfyr am 10am a dydd Llun, 3 Rhagfyr am 12pm.  

Bydd lluniaeth Nadoligaidd ar gael yn y castell bob dydd tra bo’r rinc iâ ar agor a gellir archebu ymweliadau â Siôn Corn ar y penwythnos olaf, sef dydd Sadwrn, 8 a dydd Sul, 9 Rhagfyr.  

Mae’r digwyddiad hwn, y cyntaf o’i fath, wedi cael ei drefnu gan Cadw mewn partneriaeth â Heart FM, Canolfan Siopa Cwrt y Castell, Cyngor Sir Caerffili, Dragon Signs, Cyngor Tref Caerffili, Rygbi’r Dreigiau a Chanolfan Iâ Cymru/ Cardiff Devils.  

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: “Mae’n bleser gennym gyhoeddi cynlluniau i ddod â rinc sglefrio iâ i Gastell Caerffili.
“Mae digwyddiadau fel hyn yn creu ffyrdd newydd a chyffrous o helpu i gynnwys pobl yn nhreftadaeth gyfoethog Cymru ac edrychwn ymlaen at weld pobl o bob oed yn mwynhau’r castell mawreddog hwn cyn y Nadolig”.

Dywedodd y Cynghorydd Sean Morgan, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerffili a’r Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am ddatblygiad economaidd a thwristiaeth: “Rydyn ni’n croesawu’n frwd y newyddion y bydd trigolion ac ymwelwyr o bell ac agos yn gallu mwynhau hwyl yr ŵyl diolch i’r rinc iâ yng Nghastell mawreddog Caerffili cyn y Nadolig.
“Mae ein partneriaeth gadarn â Cadw ac eraill yn helpu i fanteisio i’r eithaf ar gryfderau presennol Caerffili i wella ei rôl fel cyrchfan twristiaeth a manwerthu heb ei ail ac mae’n meithrin ein dyheadau ar gyfer y dref yn y dyfodol yn ein Cynllun Meistr ar gyfer Basn Caerffili”.

I gael rhagor o wybodaeth am sglefrio iâ yng Nghastell Caerffili neu i weld rhaglen lawn o ddigwyddiadau Cadw dros y Nadolig, ewch i Cadw.llyw.cymru, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.