Ceidwad Allweddi Castell y Fflint

Dydd Mercher 05 Rhagfyr 2018

Castell y Fflint

Castell y Fflint

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn chwilio am geidwad allwedd ymroddedig i fod yn gyfrifol am ofalu am yr heneb bob dydd.
Mae ceidwaid allweddi yn amhrisiadwy i Cadw gan eu bod yn gallu dibynnu arnyn nhw i sicrhau bod yr heneb wastad yn edrych yn daclus ar gyfer ymwelwyr a’u bod yn cadw llygad ar gyflwr yr heneb o ddydd i ddydd.

Y dyletswyddau cyffredinol yn yr heneb ac o’i gwmpas yw:

· Cloi ac agor yr heneb bob dydd am 361 diwrnod y flwyddyn gan sicrhau ei fod ar agor o 10am ar yr hwyraf tan 4pm ond wedi cloi o’r gwyll tan y wawr
· Casglu sbwriel (gan gynnwys baw ci) gydag offer a gaiff ei ddarparu
· Dweud wrth Cadw am unrhyw ddifrod neu fandaliaeth i’r heneb
· Dweud wrth Cadw am ymddygiad gwrthgymdeithasol ac os oes angen, hysbysu’r heddlu os oes pobl neu weithgareddau annymunol yn yr heneb

Nid oes cyflog am y swydd hon - telir ffi fechan mewn gros o dreth incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol bob chwarter. Nid yw ceidwad yr allwedd yn weithiwr, asiant na phartner i Lywodraeth Cymru a bydd yn cael ei benodi fel contractwr annibynnol.

Mae disgwyl i Geidwaid Allweddi fyw’n agos at eu heneb, pellter o 2-3 milltir i ffwrdd ar y mwyaf.

Os ydych chi’n meddwl y gallwch chi ymdopi â’r sialens a’r ymroddiad, anfonwch eich datganiad o ddiddordeb aton ni, gan amlinellu sut y gallech chi ymgymryd â’r dyletswyddau gofynnol ac unrhyw brofiad perthnasol sydd gennych, i’r cyfeiriad post neu e-bost isod. 

Cofiwch gynnwys eich cod post, rhif ffôn cyswllt a’ch pellter o’r heneb.

Cadw
Tîm Ystadau ac Eiddo
Plas Carew
Uned 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd  CF15 7QQ

Cadwestatesandproperty@llyw.cymru

Dyddiad Cau: 12 Rhagfyr 2018