Prosiect seilwaith castell Cymreig wedi ei enwebu ar gyfer gwobr peirianneg sifil genedlaethol

Dydd Iau 17 Tachwedd 2016

Castell Harlech

Castell Harlech

Gan ddenu sylw unwaith eto, mae Canolfan Ymwelwyr a Phont Droed Castell Harlech, enillydd Gwobr Treftadaeth Cymru sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE), yn cael ei ystyried fel y prosiect peirianneg sifil mwyaf poblogaidd yn y DU.

Heddiw, mae pleidlais Gwobr Dewis y Bobl ICE yn agor ar-lein, gan ganiatâi i bob un sy’n defnyddio seilwaith i daflu goleuni ar y cyflawniadau mwyaf mewn peirianneg yn y DU eleni. Mae Canolfan Ymwelwyr a Phont Droed Castell Harlech yn un o’r 12 prosiect a enwebwyd o bob cwr o’r DU ac mae gan y cyhoedd tan Dachwedd 30 i benderfynu ar eu ffefryn. Cyhoeddir enillydd y prosiect seilwaith yn Ionawr 2017.

Mae’r prosiect yn darparu cyfleusterau modern, effeithlon mewn ynni i ymwelwyr, gydag arddangosfa gyhoeddus ac ardaloedd dehongli, ynghyd â mynediad hawdd i’r castell i’r rhai â nam symudedd. Mae'r castell yn awr yn cynnig profiad cyfoethocach i ymwelwyr ac yn gallu cynnal digwyddiadau tu mewn i’r castell, gyda mynediad gwastad a gwasanaethau newydd. Bydd y cynllun yn helpu i wella economi’r ardal drwy ddenu mwy o ymwelwyr a chynnig cyfleoedd newydd i fusnesau lleol.

Dywedodd Katalin Andrasi, Prif Beiriannydd y prosiect: “Mae’r tîm i gyd mor falch i weld ein  prosiect yn cael ei enwebu ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl gyntaf. Rhan allweddol o’r brîff oedd creu cyfleuster o’r radd flaenaf a denu niferoedd mwy o ymwelwyr newydd a’u hannog i aros am amser hwy i hybu’r economi lleol.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yng Nghymru: “Rydym ni uwch ben ein digon gyda chanlyniad y prosiect — mae’r bont droed newydd ‘arnofiol’ gwbl hygyrch yn mynd i fyny ar ei hunion at y castell gan ail-olrhain aliniad y bont godi wreiddiol gan ddatgelu golygfeydd o’r castell nas profwyd gan ymwelwyr erioed o’r blaen. Yn ystod cyfnodau cynnar yr adeiladu darganfuwyd archaeoleg waelodol yn dyddio nôl i’r 15fed ganrif.  Fel rhan o ymrwymiad Cadw i ymgysylltu â’r cyhoedd trefnwyd ‘diwrnod agoriadol’ gyda dros 400 o bobl yn ymweld â’r safle i edrych ar yr hyn oedd wedi cael ei ddarganfod”.

Aeth yn ei flaen: “Mae llwyddiant y prosiect wedi cael effaith cadarnhaol ar y dref, gan ddenu 31,000 (39%) o ymwelwyr ychwanegol ym mlwyddyn gyntaf ei weithrediad. Hygyrchedd oedd un o’r elfennau allweddol — darpariaeth mynediad gwastad o’r maes parcio i’r castell — ra’n symud yn ddiffwdan drwy’n canolfan ymwelwyr newydd, siop a chaffi. Mae gan ymwelwyr hefyd y cyfle i aros yn un o’r pum fflat 4* wedi eu dylunio’n unigol ar loriau uchaf yr Adeilad Fictoraidd, pob un â’i olygfeydd ysblennydd ei hunan. Mae integreiddiad neilltuol y gwasanaethau mecanyddol a thrydanol o fewn strwythur y bont wedi darparu gwasanaethau prif gyflenwad o fewn Ward Fewnol y Castell am y tro cyntaf — erioed! Mae hyn wedi hwyluso darpariaeth rhaglen ddigwyddiadau ehangach sy’n cael eu mwynhau gan dwristiaid a’r gymuned yn gyffredinol.”

Gan weithio mewn cymunedau lleol ledled Cymru ac ar draws y byd, mae peirianwyr sifil yn darganfod, yn feunyddiol, ffyrdd newydd o ddarparu datrysiadau ymarferol i broblemau cyffredin cymdeithas gan yrru cenhedloedd ymlaen i’r dyfodol gyda seilwaith newydd, sy’n gwella’n barhaus.

Dywedodd Cyfarwyddwr ICE Wales Cymru, Keith Jones, “Mae peirianwyr sifil yn creu, yn cynnal ac yn gweithredu popeth bron rhwng ac o dan ein cartrefi. Mae’r seilwaith a gaiff ei adeiladu ganddynt yn meithrin ac yn gwella bywydau pob un y mae’n ei wasanaethu.

“Gan weithio yn rheng flaen gwareiddiad, mae peirianwyr sifil mor anhepgor i gymdeithas â meddygon, athrawon, yr heddlu a gweithwyr cymdeithasol. Dychmygwch er enghraifft fyd heb y pontydd Hafren — hebddynt byddai’r daith i Gymru yn llawer hwy a byddai ‘n heconomi’n dioddef. Heb beirianneg sifil byddai biliynau o bobl o gwmpas y byd yn dlotach, yn anghymesur ac ynysig - dim gorsafoedd trên, meysydd awyr, dŵr glân, triniaeth gwastraff, heolydd, rhyngrwyd na thrydan. Byddai ffermydd yn edwino a busnesau’n mynd i’r wal. Mae peirianwyr sifil hefyd yn adeiladu’r seilwaith sy’n cyfoethogi’n bywyd o ddydd i ddydd — theatrau, stadia chwaraeon a chyfleusterau hamdden ac yn darparu mynediad i’n diwylliant cyfoethog.

“Mae hwn yn gyfle i ddathlu peirianwyr sifil, sy’n dylunio ac adeiladu seilwaith ar gyfer y cyhoedd ac yn gwneud byd o wahaniaeth i gymunedau lleol. Pleidleisiwch yn awr i’ch hoff brosiect seilwaith a helpwch i hybu cyfraniad hynod gadarnhaol peirianneg sifil i fywyd bob dydd.  

Pleidleisiwch ar www.ice.org.uk/PeoplesChoice a dilynwch y sgwrs ar#ICEPeoplesChoice

Bydd pob pleidlais yn cael ei rhoi mewn raffl fawr i ennill camera gwych Nikon Coolpix A10. Bydd y pleidleisio’n cau am hanner nos ar 30 Tachwedd 2016. Caiff enillydd y camera ei  hysbysu ar ddydd Gwener 9 Rhagfyr 2016.

www.ice.org.uk/PeoplesChoice