Cestyll Cymru yn ymuno yn Nathliadau'r Jiwbilî

Dydd Llun 21 Mai 2012

Mae disgwyl i dwristiaid a thrigolion lleol i dyrru i gestyll gwych Cymru dros benwythnos y Jiwbilî wrth i Cadw gyhoeddi rhaglen genedlaethol o ddigwyddiadau i ddathlu Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines (2-5 Mehefin).

Cestyll Cymru yn ymuno yn nathliadau'r Jiwbilî

Cestyll Cymru yn ymuno yn nathliadau'r Jiwbilî

O sesiynau coginio ac arddangosfeydd o warchae canoloesol i deithiau ysbryd a dramâu i'r teulu, fe fydd yna amrywiaeth ehangach o ddigwyddiadau nag erioed o'r blaen i ymwelwyr eu mwynhau.

Mae dros ddwy filiwn o bobl yn ymweld â 127 o safleoedd hanesyddol Cadw bob blwyddyn i ddarganfod y straeon dramatig y tu ôl i gestyll, abatai, cofebion diwydiannol a chynhanes syfrdanol Cymru. Mae yna straeon brenhinol anhygoel i’w darganfod. Fel mae nifer o bobol yn gwybod, ym 1969 cynhaliwyd arwisgiad y Tywysog Cymru presennol, EUB Tywysog Charles, yng Nghastell Caernarfon ond a wyddech chi i Harri VII, oedd yn ddisgynnydd i Owain Tudur, o Benmynydd Sir Fôn, dreulio rhan helaeth o’i blentyndod yng Nghastell Raglan? Y penwythnos yma caiff teuluoedd eu gwahodd i gymryd cam brenhinol yn ôl mewn amser i ddathlu’r Jiwbilî Ddiemwnt mewn lleoliad hynod o ddramatig.

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Mae safleoedd a phrofiadau treftadaeth yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r £4.2 biliwn o wariant ar dwristiaeth yng Nghymru bob blwyddyn, gydag atyniadau naturiol, cestyll a safleoedd hanesyddol y prif atyniadau y bydd 72% o ymwelwyr sy’n aros yng Nghymru’n ymweld â nhw.

Mae’r penwythnos yma’n cynnig gwledd i’r synhwyrau i gyd; o flasau ac arogleuon coginio canoloesol a gwinoedd gwych oedd unwaith yn llenwi seleri’r castell yng Nghastell Raglan, i seiniau tyner y delyn, gwledd o ddramâu clasurol a chyfle i danio magnel bychan! 

Gall dilynwyr diwylliant deimlo’n rhan o hanes a phrofi pŵer Peiriannau Gwarchae Canoloesol Caerffili, bod yn rhan o’r  ddrama ac ymuno â  marchogion Cymdeithas Ganoloesol Harlech yng Nghastell Rhuddlan a chwrdd â Hurfilwyr y Bwâu Hir yng Nghastell Rhuddlan.

Gall y teulu cyfan fwynhau drama a phicnic gyda chynhyrchiad o’r clasur ar gyfer plant, The Railway Children yn y Castell Gwyn, dathliadau Adfer y Goron yn Nhretŵr a bydd marchog Cadw yn diddanu pawb yn yr Ysgol Gleddyfau Canoloesol yn y Castell Coch.

Dywedodd Marilyn Lewis cyfarwyddwr Cadw: “Bydd pobl ar draws Cymru’n dathlu’r Jiwbilî mewn nifer o wahanol ffyrdd ac rydyn ni wedi trefnu rhaglen arbennig o ddigwyddiadau yn ein safleoedd hanesyddol gwych i ymuno yn y dathliadau.”


Rhestr digwyddiadau

Dydd Sadwrn 02 Mehefin – Dydd Sul 03 Mehefin, 11am, 2pm a 4pm
Cerddoriaeth a straeon ym Miwmares
Rhaglen o gerddoriaeth hudolus ac adrodd straeon – rhan o Ŵyl flynyddol Biwmares

Dydd Sadwrn 02 Mehefin – Dydd Sul 03 Mehefin, 11am – 4pm
Cogydd Hanes, Castell Caernarfon
Dyma wledd i’r synhwyrau: ymunwch â’r Cogydd Hanes wrth iddi baratoi a choginio bwyd canoloesol a chewch gyfle i flasu’r bwyd blasus.

Dydd Sadwrn 02 Mehefin – Dydd Sul 03 Mehefin, 11am – 4pm
Adfer y Goron, Tretŵr
Yn Llys Tretŵr, mae paratoadau ar droed i ddathlu Adfer Siarl II. Tra roedd y piwritaniaid mewn grym roedd nifer o fathau o adloniant dymunol megis canu, dawnsio, gemau a ffeiriau gwlad wedi cael eu gwahardd. Mae pobl y dref yn edrych ymlaen at yr achlysur ac mae’r bonheddwyr yn brysur yn paratoi i groesawu Arglwydd Raglaw newydd Cymru, Richard Vaughan.

Dydd Sadwrn 02 Mehefin, 6.30pm
The Railway Children –Drama a Phicnic, Y Castell Gwyn
Dewch i weld y clasur i blant, The Railway Children, yn cael ei berfformio gan  Heartbreak Theatre Productions. Dewch ach picnic  eich hun. Addas ar gyfer plant 5 mlwydd oed i fyny.
Oedolion £12, plant £6, teuluoedd (2 oedolyn a 2 blentyn) £30. Archebwch le ar-lein ar www.heartbreakproductions.co.uk.

Dydd Sul 03 Mehefin – Dydd Mawrth 05 Mehefin, 11am – 4pm
Y Peirannau Gwarchae Mawr, Castell Caerffili
Cewch weld a phrofi grym peiriannau gwarchae mawr Caerffili wrth i aelodau o’r ‘Company of Chivalry’ eu harddangos yn gweithio. Beth am ddysgu mwy am Gastell Caerffili trwy ymuno â thaith wedi ei harwain?

Dydd Sul 03 Mehefin, 11am – 4pm
Straeon o Chwedlau Aesop, Castell Coch
Gadewch i’r Swynwr eich cyfareddu gyda straeon o Chwedlau Aesop yn y castell hudol, tylwyth teg hwn.

Dydd Sul 03 Mehefin – Dydd Mawrth  05 Mehefin, 11am – 4pm
Gwersyll Hanes Byw Canoloesol, Castell Cas-gwent
Mae grŵp hanes byw Ysgol y Brenin Edward yn dod â'u math arbennig o gyffro i Gastell Cas-gwent ynghyd â Hursaethwyr y Bwa Hir.

Dydd Sul 03 Mehefin – Dydd Llun 04 Mehefin 11am - 4pm
Archwiliwch Hanes y Castell, Rhuddlan
Dewch i archwilio hanes Castell Rhuddlan a chwrdd â marchogion Cymdeithas Ganoloesol Harlech. Hwyl i’r teulu cyfan.

Dydd Llun 04 Mehefin, 7.30pm
Barddoniaeth a Mawl, Raglan
‘Ddim yn bell o’r fan, mae castell gwych enwog. Mae’r adeilad yma yn Raglan yn sefyll wedi ei amgylchynu bron â ffos...Y tŵr urddasol, sy’n edrych dros lyn a phwll, y ffynnon gain sy’n rhedeg ddydd a nos sy’n cynnig sioe, golygfa brin ac aruchel’ – dyna ysgrifennodd bardd o’r unfed ganrif ar bymtheg am Gastell Raglan. Bydd y noson hudolus hon yn archwilio’r cerddi mawl a gyfansoddwyd am Raglen a’r trigolion yno, a daw i ben gyda chyfle i ddysgu am, a blasu’r gwinoedd modern sy’n gyfatebol i’r gwinoedd coeth fu unwaith yn cael eu cadw yn seleri’r castell.

Dydd Mawrth 05 Mehefin, 11am - 4pm
Stori’r Marchog, Castell Coch
Mae marchog Cadw'i hun yn trafod ei gleddyf mawr ac yn dangos i chi sut mae ymladd yn ddiogel yn yr Ysgol Gleddyfau Canoloesol!

Mae yna hefyd digwyddiadau cymunedol yn cael eu cynnal ar hyd a lled safleoedd Cadw dros benwythnos gŵyl y banc y Jiwbilî Ddiemwnt:
 
Castell Rhuddlan: Picnic Sgowtiaid
Castell Talacharn: Goleufa Tŵr yr Eglwys
Castell Biwmares: Goleufa Tŵr yr Eglwys (hefyd Penwythnos canoloesol yn ystod y dydd ac o bosib digwyddiad cerddorol yn ystod y min nos cyn y Goleufa)

Tref Rufeinig Caerwent:  Goleufa Tŵr yr Eglwys
Castell Abertawe: Goleufa Tŵr yr Eglwys
Castell Ynysgynwraidd: Picnic
Castell Caernarfon: Goleufa Tŵr yr Eglwys
Castell Coety: Goleufa Tŵr yr Eglwys

http://ns01.newsbank.com/content/iBrowse/unibrowse/nsapp/edm-reader.html?user_id=50504&password=50504&issue_id=2224004&lib_server=ns01.newsbank.com&livestat=edm&lang_id=en