Parc Cenedlaethol Sir Benfro i ennill pwerau dros y caniatâd adeilad rhestredig

Dydd Mawrth 31 Gorffennaf 2012

Parc Cenedlaethol Sir Benfro i ennill pwerau dros y caniatâd adeilad rhestredig

Parc Cenedlaethol Sir Benfro i ennill pwerau dros y caniatâd adeilad rhestredig

Mae Llywodraeth Cymru wedi dirprwyo rhywfaint o’r pwerau dros y ceisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig i awdurdod cynllunio Parc Cenedlaethol Sir Benfro.

Mae’r penderfyniad yn golygu mai Sir Benfro yw’r Parc Cenedlaethol cyntaf yng Nghymru i gael gwneud penderfyniadau ar rai mathau o geisiadau am adeiladau rhestredig sy’n gysylltiedig ag adeiladau Gradd II heb orfod hysbysu Cadw, corff amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gymryd rhan ym mhob penderfyniad sy’n gysylltiedig ag adeiladau rhestredig Gradd I a II ac unrhyw adeiladau sydd wedi cael cyllid grant gan Cadw yn y deg mlynedd diwethaf.

Mae Cynghorau Sir Gaerfyrddin, Bro Morgannwg a Sir Fynwy eisoes wedi gwneud cais am bwerau tebyg a’r pwerau hynny wedi’u rhoi.

Wrth gyhoeddi ei benderfyniad, dywedodd y Gweinidog: 'Mae dirprwyo pwerau dros ganiatâd adeilad rhestredig i Awdurdod Cynllunio Parc Cenedlaethol Sir Benfro yn brawf o’r ffaith bod yr awdurdod wedi dangos bod ganddo’r arbenigedd angenrheidiol ym maes cadwraeth a’i fod yn hen ddigon cymwys i ddelio â cheisiadau.

'Er y bydd y penderfyniad yn cyflymu’r broses gynllunio ar gyfer ceisiadau o fewn y parc cenedlaethol, mae hanes rhagorol yr Awdurdod Parc Cenedlaethol o ddelio gydag adeiladau rhestredig yn golygu y bydd yr adeiladau rhestredig yn yr ardal honno’n parhau i gael eu diogelu mewn ffordd foddhaol iawn.'

Meddai Rob Scourfield, Swyddog Cadwraeth Adeiladau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro: "Rydym yn falch iawn o gael ein dirprwyo i wneud penderfyniadau ar geisiadau sy’n gysylltiedig ag adeiladau rhestredig Gradd II o fewn y Parc Cenedlaethol. Mae gennym 1,242 o adeiladau rhestredig yn y Parc ar hyn o bryd, yn amrywio o gestyll i fythynnod.'

'Bydd dirprwyo’r gwaith yn golygu y bydd modd inni gynnig gwasanaeth mwy effeithlon, gan adeiladu ar yr arfer da sydd gennym o gydweithio’n glos â pherchnogion a meddianwyr o gamau cychwynnol y broses o lunio cais. Mae ein hadeiladau rhestredig yn adnodd gwerthfawr a chyfyngedig, ac yn rhan sylweddol o’r hyn sy’n gwneud yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn unigryw."