Cynhadledd yn Llandudno fel rhan o jiwbilî Europa Nostra

Dydd Iau 28 Chwefror 2013

Cynhadledd a dathliad — awyr y môr a golygfeydd mynyddig

Llandudno

Europa Nostra - Llandudno

Bydd Europa Nostra — y prif rwydwaith traws-Ewropeaidd sy'n ymgyrchu i ddiogelu treftadaeth ddiwylliannol a naturiol Ewrop ac sy'n noddi Gwobrau Europa Nostra/yr Undeb Ewropeaidd yn flynyddol er mwyn cydnabod rhagoriaeth yn y sector treftadaeth — yn dathlu hanner can mlynedd ers ei sefydlu yn 2013. Ewch i wefan Europa Nostra am ragor o wybodaeth am ei waith.

Fel rhan o ddathliadau'r jiwbilî, mae Europa Nostra UK, mewn cydweithrediad â Cadw, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Interpret Europe, yn cynnal ei brif gyfarfod ar gyfer 2013 yn Llandudno rhwng 8 a 10 Ebrill.

Y thema, sy'n ganolog i holl weithgareddau'r gynhadledd, fydd: 'Esbonio Treftadaeth — Datgelu Safleoedd ac Adeiladau Hanesyddol drwy Ddehongliad'.

Cynhelir canolbwynt y cyfarfod rhwng prynhawn 8 Ebrill a nos 9 Ebrill yng Ngwesty St George - adeilad deniadol, rhestredig yn edrych dros bromenâd glan y môr Llandudno.

Bydd y rhaglen yn cynnwys y Ddarlith Duncan-Sandys flynyddol a chynhadledd undydd. Caiff y ddarlith ei chyflwyno gan William St Clair, siaradwr o fri ar ddehongliadau o Acropolis Athens ar hyd yr oesoedd, pwnc a fydd o ddiddordeb arbennig i'r rhai sy'n mynd i Gyngres Jiwbilî Nostra Europa yng Ngroeg ym mis Mehefin.

Bydd y gynhadledd ar 9 Ebrill yn cynnwys saith siaradwr a fydd yn dweud wrthym sut maent yn dehongli adeiladau a safleoedd sydd yn eu gofal. Fel arfer, bydd y digwyddiad Europa Nostra hwn yn cymryd safbwynt traws-Ewropeaidd a bydd y cyfarfod yn ceisio dwyn ynghyd yr amrywiol elfennau er mwyn ystyried yr arfer modern gorau a'r ffordd orau i Europa Nostra ymuno â'r drafodaeth.

Yn ogystal, mae dwy daith ragorol wedi cael eu cynllunio. Ar fore 8 Ebrill, bydd cyfranogwyr yn ymweld â thref Conwy, ei chastell, un o brif gaerau Ewrop ganoloesol, Plas Mawr, y tŷ trefol gwychaf o oes Elisabeth ym Mhrydain, a Thŷ Aberconwy, tŷ masnachwr canoloesol hudolus.

Ar 10 Ebrill, bydd y gynhadledd yn dod i ben gyda gwibdaith drwy Barc Cenedlaethol trawiadol, hardd a mynyddig Eryri gan ymweld â rhai o adeiladau mwyaf diddorol yr ardal. Un o'r uchafbwyntiau fydd ymweliad â Chastell Gwydir, lle mae'r bensaernïaeth yn dyddio'n ôl i oes y Tuduriaid ac Elisabeth. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r castell a'i erddi wedi cael eu hadnewyddu gan Peter Welford a Judy Corbett, a bydd Mr Welford yn dangos rhywfaint o nodweddion pwysicaf yr adeilad ac yn trafod yr hyn a gyflawnwyd drwy ei adnewyddu. Gerllaw, byddwn yn gweld Capel Gwydir Uchaf o'r ail ganrif ar bymtheg, sy'n nodedig am ei nenfwd hardd paentiedig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu'r gynhadledd, lawrlwythwch y ffurflen gofrestru pdf a'i dychwelyd i'r cyfeiriad a nodwyd.

Estynnir croeso cynnes i gyfranogwyr gymryd rhan mewn unrhyw un, neu bob un, o'r digwyddiadau a amlinellir yn y rhaglen. Nid oes ffi cofrestru cyffredinol, a gallwch ddewis, er enghraifft, i gymryd rhan yn y gynhadledd yn unig, neu i ymweld â Chonwy yn unig. Dewiswch chi.