Tywysogion Gwynedd yn arwain Cynllun Dehongli Cymru Gyfan

Dydd Llun 14 Hydref 2013

Bydd pobl sy’n ymweld ag Eryri yn cael cyfle i ddilyn ôl traed tywysogion Gwynedd am y tro cyntaf, diolch i gynllun twristiaeth treftadaeth newydd a lansir heddiw (14 Hydref 2013) yn Ninas Emrys, cartref chwedlonol y Ddraig Goch.

  • Castell Dolwyddelan

    Castell Dolwyddelan, un o safleoedd Tywysogion Gwynedd

  • Dolwyddelan

    Tywysogion Gwynedd yw'r cam cyntaf o'r cynllun denhongli ar draws Cymru i gael ei gwblhau

  • ???cadw.media.no_js???

Mae’r cynllun yn gonsortiwm dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae 30 o safleoedd treftadaeth eiconig sy’n gysylltiedig â’r tywysogion wedi cael eu dehongli i adrodd hanes unigryw llinach hiraf a mwyaf llwyddiannus y canol oesoedd yng Nghymru - o’r cestyll a adeiladwyd gan y tywysogion, i’r llysoedd brenhinol lle’r oeddent yn byw.

O Maelgwn Gwynedd i Lywelyn Fawr, gall ymwelwyr ag Eryri astudio bywydau lliwgar y tywysogion a gweld eu hôl parhaus ar dirlun heddiw, gan ddefnyddio llwybrau cerdded, seiclo a gyrru thematig newydd i fynd o fan i fan. Mae’r llwybrau’n cael eu hyrwyddo drwy wefan a theithlyfr newydd.

Crëwyd chwe chanolbwynt gwybodaeth - yng Nghanolfan Groeso Betws-y-coed, Canolfan Ymwelwyr Castell Cricieth, Canolfan Groeso Conwy, Oriel Pendeitsh yng Nghaernarfon, Canolfan Groeso Beddgelert (Canolfan Hebog) ac yn safle’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghraflwyn - y rhain yw’r mannau cychwyn ar gyfer siwrneiau’r ymwelwyr.  

Bydd oddeutu 10 miliwn* o bobl yn ymweld â’r ardal bob blwyddyn, a’r gobaith yw y bydd cynllun Tywysogion Gwynedd yn denu 12,000 o ymwelwyr ychwanegol i’r safleoedd treftadaeth drwy Eryri cyn diwedd 2014.

Cynllun Tywysogion Gwynedd yw cam cyntaf y Cynllun Dehongli Treftadaeth Cymru Gyfan, dan arweiniad Cadw, a’r nod yw dod â threftadaeth Cymru’n fyw i bobl leol ac ymwelwyr, fel ei gilydd, a rhoi cyfle iddynt archwilio a mwynhau yn ogystal â chynhyrchu cymaint o fudd economaidd â phosib o dwristiaeth treftadaeth. Mae Cadw’n bwriadu cyflwyno themâu eraill ar hyd a lled Cymru dros y misoedd nesaf, drwy ei Brosiect Twristiaeth Treftadaeth, a noddir gan y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru.

Dyma oedd gan John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, i’w ddweud: “Dyma’r cyntaf o 12 prosiect dehongli a fydd yn helpu i ddathlu a rhannu hanes treftadaeth a diwylliant cyfoethog ac amrywiol Cymru. Rydym eisiau creu dolenni ffisegol a thematig rhwng llefydd a safleoedd, er mwyn i bobl allu dilyn straeon ar hyd a lled Cymru, gyda chymorth dehongli ysbrydoledig.

“Roedd tywysogion Cymru’n rhan aruthrol bwysig o ddatblygiad Cymru, ac mae eu hanes wedi gadael ei ôl ar dirlun y wlad hyd heddiw. Mae tîm y prosiect wedi sicrhau bod ymwelwyr yn cael profiadau cyffrous ac ysgogol a fydd hefyd yn dwyn budd i economi lleol yr ardal. Ein gobaith yw y bydd y llwybrau newydd yn annog pobl leol ac ymwelwyr, fel ei gilydd, i ddysgu am y tywysogion drwy ddilyn eu llwybrau ac rydym yn gobeithio hefyd y byddant yn cael eu hysbrydoli i archwilio gweddill hanes hynod Cymru.”

I gael mwy o wybodaeth am Dywysogion Gwynedd, llwybrau ac arddangosfeydd, ymwelwch â Ein Treftadaeth neu gwyliwch y fideo. 

 

* Ffigur wedi’i gymryd o http://www.eryri-npa.gov.uk/