Ffos Castell Caerffili – Gwybodaeth a Rhybudd i’n Hymwelwyr

Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2013

Ffos Castell Caerffili – Gwybodaeth a Rhybudd i’n Hymwelwyr

Rydym am rybuddio ein hymwelwyr bod y dyfroedd yn ffos Castell Caerffili yn cynnwys algâu gwyrddlas a all fod yn wenwynig i bobl ac anifeiliaid.

Beth yw algâu gwyrddlas?

Mae amrywiaeth eang o algâu gwyrddlas (cyanobacteria). Mewn dyfroedd croyw, cânt eu dal yn y dŵr neu byddant yn cydio yn y creigiau ac arwynebau eraill.

Mae algâu gwyrddlas a grwpiau eraill o algâu yn gyfranwyr pwysig i fioleg dyfrol dyfroedd croyw a morol.

Maent yn gynhyrchwyr sylfaenol sy'n gwneud y canlynol:

• troi golau'r haul yn egni drwy ffotosynthesis
• rhyddhau ocsigen a charbon deuocsid i'r dŵr
• amsugno mwynau
• cynhyrchu sylweddau sy'n cynnal y gadwyn fwyd

Er mwyn i algâu gwyrddlas dyfu, mae angen maetholion arnynt sy'n bodoli mewn amrywiaeth o ffurfiau mewn dŵr croyw. Mae'r algâu yn eu defnyddio'n uniongyrchol.

Dywedodd John Edwards, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Eiddo mewn Gofal Cadw: 'Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi profi'r dyfroedd ac wedi cadarnhau bod yr algâu gwyrddlas sy'n tyfu'n naturiol mewn dyfroedd mewndirol, aberoedd a'r môr, yn bresennol unwaith eto yn nyfroedd Castell Caerffili.

Ni ddylai hyn effeithio ar fwynhad ymwelwyr o'r ardal o amgylch y castell canoloesol eithriadol hwn, ond er nad yw'r algâu yn niweidiol bob amser, mae'n fwy diogel osgoi dod i gyswllt â nhw a'r dŵr cyfagos. '

Nid yw cyswllt â'r algâu wedi arwain at effeithiau hirdymor, ond mewn rhai achosion, cafwyd salwch difrifol. Bu aschosion o salwch fel brech ar y croen, cosi poenus ar y llygad, chwydu, dolur rhydd, twymyn a phoenau ar y cyhyrau a'r cymalau ymhlith pobl sydd wedi llyncu neu nofio drwy algâu.

Rydym yn argymell yn gryf y dylai ein hymwelwyr a'u hanifeiliaid anwes gadw draw o'r dŵr gan fod y gwenwyn y gall yr algâu ei gynhyrchu fod yn niweidiol i anifeiliaid hefyd a gall achosi salwch difrifol a marwolaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk