Dewch i ganfod trysor cudd yr haf yma yn Abaty Glyn-y-groes

Dydd Iau 11 Gorffennaf 2013

Dewch i ganfod trysor cudd yr haf yma yn Abaty Glyn-y-groes

Dewch i ganfod trysor cudd yr haf yma yn Abaty Glyn-y-groes

Yr haf yma bydd cerfluniau bach gogleisiol i’w gweld yma ac acw ymysg adfeilion gosgeiddig Abaty Glyn-y-groes a hynny diolch i’r artist preswyl yno, Lucy Harvey. Ers dechrau ar ei chyfnod preswyl ym mis Mawrth, mae Lucy wedi cael ei hysbrydoli gan hanes cudd Glyn-y-groes i wneud gwaith celf manwl iawn gan ddefnyddio pethau y mae wedi dod o hyd iddyn nhw a defnyddiau mor amrywiol â chwyr, metel, carreg a sidan.

Dywedodd Lucy, 'Mae Glyn-y-groes yn safle sy’n cynnig cymaint o ysbrydoliaeth ac roeddwn i am greu gweithiau celf bach sydd hefyd yn peri syndod i rywun. Mae’r darnau’n defnyddio lot o wahanol ddefnyddiau sy’n ymateb i’r mathau o bethau a fyddai wedi bod yma yn y cyfnod pan oedd yr Abaty ar waith, a’r ffordd dwi’n dehongli hynny hefyd, wrth reswm.'

Fel rhan o raglen newydd i Artistiaid Preswyl mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, penododd Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, y gwneuthurwr cyfoes Lucy Harvey yn artist preswyl yn Abaty Glyn-y-groes, Llangollen, un o’r 129 o safleoedd o dan ofal Cadw. Drwy ymweld ag Abaty Glyn-y-groes unrhyw ddydd Iau rhwng 10am a 5pm tan 15 Awst caiff yr ymwelwyr weld toreth o weithiau celf yn yr oriel gelf awyr agored wahanol yma! Fe fydd cyfle hefyd i gyfarfod â’r artist ei hun, yn ei stiwdio yn yr Hafoty, a’i gwylio wrth ei gwaith.

Drwy ddarganfod y gwaith, sydd wedi’i osod mewn cilfachau a chorneli bach, gwahoddir yr ymwelwyr i edrych yn fanylach ar y crefftwaith a’r gwaith trwsio sydd i’w weld ym mhobman o amlygych yr adfeilion. Dywedodd Lucy, 'Dwi wedi defnyddio cymysgedd o fetelau gilt cain a defnyddiau llymach fel llechi am fod gen i ddiddordeb yn y newid mewn agweddau at addurno yn yr Abaty. Doedd y mynachod Sistersaidd ddim i fod i gael moethau ond fe gawson nhw, ac wrth gwrs, hyd yn oed heddiw rydyn ni’n cael ein tynnu at bethau addurnol.'

Mae yna wahoddiad hefyd i bobl ddod i ddau ddigwyddiad cyffrous arbennig yn yr Abaty:

Nos Iau 25 Gorffennaf yn dechrau am 6.00pm, caiff yr ymwelwyr ymuno â Lucy i gael taith anffurfiol o amgylch ei gwaith hyd yn hyn mewn Noson Agored Artist Preswyl fel rhan o Ŵyl Ymylon Llangollen.

I weld diweddglo gweithiau Lucy mewn cyfryngau cymysg o amgylch yr adfeilion gosgeiddig, dewch i’r Arddangosfa Gau a’r Stiwdios Agored ddydd Sadwrn 10.00am Awst rhwng 10.00am a 5.00pm.

Un o Fanceinion yw Lucy a chafodd ei hyfforddi’n wreiddiol mewn gemwaith ond erbyn hyn mae’n defnyddio’i hangerdd am bethau cywrain i greu arteffactau manwl. Yn ystod ei chyfnod preswyl mae wrthi’n ymchwilio ac yn ymateb i dreftadaeth y gwaith gwneud a thrwsio yn yr Abaty ac yng nghyd-destun ehangach diwylliant Cymru, gan ysbrydoli dehongliadau newydd o’r safle a chysylltu treftadaeth y safle â’r tirlun cyfoes.

Gal unrhyw un sydd â diddordeb yn y prosiect ei ddilyn ar-lein hefyd yn: www.airvallecrucis.wordpress.com