Myfyrwyr Cymru'n cyfrannu at Fil Treftadaeth Llywodraeth Cymru

Dydd Mawrth 08 Hydref 2013

Mae myfyrwyr Bagloriaeth Cymru o bob rhan o Gymru wedi bod yn cydweithio â Cadw i gymryd rhan yn y broses ddeddfu i ffurfio Bil Treftadaeth Cymru.

John Griffiths, Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

John Griffiths, Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Estynnodd Cadw wahoddiad i ddisgyblion ysgol uwchradd dreulio diwrnod yn gynnar ym mis Hydref yn ymweld â safleoedd hanesyddol lleol yn Abertawe a Chonwy gan gymryd rhan mewn gweithdai i sicrhau bod eu barn nhw am dreftadaeth Cymru'n cael ei chlywed. Mae'r gweithgareddau’n rhan o ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion ynglŷn â’r Bil Treftadaeth, Dyfodol ein Gorffennol, a gafodd ei lansio ar 18 Gorffennaf ac sy’n dod i ben ar 11 Hydref.

Bydd y sesiynau'n annog y myfyrwyr i ystyried pa mor bwysig yw'r amgylchedd hanesyddol ac yn eu cyflwyno i rai o brif egwyddorion y cynigion. Ar ôl ymweld â safle hanesyddol lleol, bydd gwaith grŵp yn caniatáu i'r myfyrwyr chwarae rhan allweddol mewn achos sydd wedi'i godi o fywyd go iawn sef cais am ddymchwel adeilad rhestredig, gan ddatblygu dadleuon o blaid ac yn erbyn cadw’r adeilad. Bydd hyn yn eu cyflwyno i rai o'r materion llosg sy'n codi wrth geisio rheoli'r amgylchedd hanesyddol mewn modd cynaliadwy.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Rydyn ni’n awyddus i gael barn pobl ifanc o bob rhan o Gymru wrth inni weithio i lunio'r Bil Treftadaeth. Un o'r prif amcanion sydd gen i yw cael pobl ifanc i ddeall eu treftadaeth a gofalu amdani, ac felly mae'n hanfodol bod pobl ifanc yn cael y cyfle i gyfrannu at ddrafftio'r Bil holl-bwysig yma.'

Ychwanegodd Susan Mason, Pennaeth Dysgu Gydol Oes Cadw: 'Nod Cymhwyster Bagloriaeth Cymru yw cynnig profiad ehangach i bobl ifanc na'r rhaglenni dysgu traddodiadol, ac mae rhai o elfennau allweddol y cymhwyster yn canolbwyntio ar faterion gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol yng nghyd-destun Cymru, Ewrop a'r Byd.

'Rydyn ni wrth ein bodd yn cael cynnig cyfle i'r bobl ifanc yma gymryd rhan yn ymgynghoriad y Bil Treftadaeth. Bydd hyn nid yn unig o les i'r myfyrwyr yn eu gwaith i ennill y cymhwyster, ond bydd o fantais fawr i Cadw hefyd drwy gynnig cyfraniad buddiol i'n helpu ni wrth ddrafftio'r Bil Treftadaeth.'  

Mae yna amser o hyd i ymateb i'r ymgynghoriad, Dyfodol ein Gorffennol, sy'n cau ar 11 Hydref. Mae modd lawrlwytho'r ddogfen ymgynghori a ffurflen ymateb oddi ar dudalen ymgynghori Llywodraeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm y Bil Treftadaeth — ffôn: 01443 336090/1; e-bost: cadwheritagebill@cymru.gsi.gov.uk