Mae prosiectau treftadaeth Cymru yn elwa o hwb ariannol gwerth miliynau o bunnoedd

Dydd Iau 01 Rhagfyr 2011

Gwaith Copr Hafod - hawlfraint Huw Bowen

Heddiw [dydd Gwener 2 Rhagfyr], cyhoeddodd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, y bydd naw prosiect treftadaeth ar draws Cymru yn elwa ar gyllid o £2.4 miliwn.

Mae'r cyllid yn dod o Brosiect Twristiaeth Treftadaeth £19 miliwn Llywodraeth Cymru sy'n cael ei gefnogi gan £8.5 miliwn o gyllid Ewropeaidd. Nod y prosiect yw sicrhau'r gwerth gorau posibl i dreftadaeth drwy gynyddu nifer, hyd a gwerth yr ymweliadau â Chymru, gan gysylltu themâu treftadaeth Cymru yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol. Bydd y prosiect hefyd yn sicrhau ei bod hi'n haws manteisio ar dreftadaeth ysblennydd Cymru ac yn gwella'r profiad o ymweld â hi - er budd trigolion Cymru ac ymwelwyr â'r wlad.

Bydd y cyllid yn cefnogi'r prosiectau canlynol, sydd, gyda’i gilydd, yn werth £3.7 miliwn:

£1.001 miliwn tuag at brosiect a arweinir gan Gynghorau Gwynedd a Chonwy i gefnogi nifer o gynlluniau cydweithredol, yn ymdrin â threftadaeth ddiwylliannol, yn enwedig y diwydiant chwarela, y cyfnod cynhanes a phererinion.
 
£521,000 tuag at brosiect Prifysgol Abertawe yng ngweithfeydd copr yr Hafod a Morfa i wneud y safle'n hygyrch ac egluro arwyddocâd hanesyddol y safle.

£171,000 tuag at brosiect Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i wella safle Castell Henllys gan gynnwys ei ddatblygu’n ganolfan ranbarthol ar gyfer cyflwyno hanes Cymru yn y dyddiau cynnar a’r cyfnod cynhanes.

£152,000 i Ymddiriedolaeth Rheilffordd Ffestiniog i ganiatáu mynediad rheolaidd i'r cyhoedd i weithdai peirianyddol a cherbydau Rheilffordd Ffestiniog am y tro cyntaf a darparu gwybodaeth am y safle a'r ardal leol.

£168,000 tuag at brosiect a arweinir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i wella'r dreftadaeth Rufeinig yn Sir Gaerfyrddin a’i chysylltu â hanes y Rhufeiniaid yn gyffredinol.

£107,000 i Treftadaeth Llandre i greu llwybr darganfod eglwysi a chapeli unigryw a diddorol yng Ngheredigion.

£101,000 i PLANED yn Sir Benfro i helpu i hybu hanes Amddiffyn y Deyrnas yn Sir Benfro a datblygu dau becyn digwyddiadau.

£78,750 i Gyngor Sir Ddinbych i wella'r cysylltiadau rhwng tref a chastell Dinbych a darparu mwy o wybodaeth yng nghanol y dref.

£78,500 i Gyngor Sir Ddinbych i wella mynediad i ran camlas Llangollen o draphont ddŵr Pontcysyllte a'r Gamlas sy'n safle Treftadaeth y Byd a darparu gwybodaeth well amdanynt.

Meddai Huw Lewis: 'Mae twristiaeth yn gwneud cyfraniad hynod bwysig at economi Cymru. A chofiwch, mai amgylchedd hanesyddol trawiadol ac amrywiol Cymru yw un o'r pethau sy'n denu ymwelwyr i'r wlad. Rwy'n falch ein bod wedi gallu cynnig y cyllid sylweddol hwn i'r naw prosiect hyn ar draws Cymru. Bydd hyn yn ein galluogi i ddatblygu cyfleusterau i hybu hanes Cymru a gwella dealltwriaeth ymwelwyr a thrigolion  o'n hanes a'n diwylliant dros y blynyddoedd.'