Digwyddiad artistig Cadw yn cyfleu'r 'Darlun Mawr'

Dydd Mawrth 30 Medi 2014

Mae Cadw yn annog ymwelwyr i godi eu pensiliau, a rhyddhau eu doniau artistig yr Hydref hwn, wrth i wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru gymryd rhan yn y ‘digwyddiad arlunio mwyaf yn y Byd’.

Gêm Siâp Cadw

Gêm Siâp Cadw

Bydd holl safleoedd Cadw, a wasanaethir gan staff, yn cymryd rhan yng ngŵyl y Darlun Mawr sy’n dechrau ddydd Mercher Hydref 1, a disgwylir i ragor na 280,000 o bobl mewn 21 o wahanol wledydd ymuno yn yr hwyl.

Mewn nifer o safleoedd Cadw, sy’n cynnwys cestyll, abatai ac olion Rhufeinig, gwahoddir ymwelwyr i gystadlu yn Gêm Siapau Cadw — a chael cyfle i ennill gwerth dros £100 o nwyddau celf.

Gofynnir i’r cyw artistiaid orffen darlun o un o 27 o safleoedd Cadw, yn amrywio o Gastell Biwmares i Abaty Tyndyrn ac o Gastell Coch i Ystrad Fflur.

Dywed Ken Skates, y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: 'Bu safleoedd Cadw yn destun ysbrydoliaeth gydol yr oesoedd ac mae ymgyrch y Darlun Mawr yn ffordd wych o danio dychymyg cynulleidfaoedd newydd.

'Drwy annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau treftadaeth a chelfyddyd, rwyf yn gobeithio y bydd hanesion hudolus Cymru’n cael eu cadw’n fyw a’u trosglwyddo i’r cenedlaethau sydd i ddod.'

Nod y Darlun Mawr, sy’n dathlu ei 15-mlwyddiant eleni, yw denu mwy o bobl i arlunio a defnyddio lluniau fel cyfrwng i bobl archwilio’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

Cynlluniwyd y Darlun Mawr ar gyfer pob ystod gallu a bydd yn cynnig miloedd o weithgareddau arlunio difyr i gysylltu pobl o bob oed gydag amgueddfeydd, mannau awyr agored, artistiaid, dylunwyr a darlunwyr.  

Lawrlwythwch taflen Gêm Siâp Cadw

Dylid cyflwyno'r llun wedi'i gwblhau yn y safle, neu ei anfon i'r cyfeiriad hwn: ‘Gêm Siâp Cadw', Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ. Y dyddiad cau yw 31ain Hydref.

Gall ymgeiswyr hefyd gymryd rhan drwy gyflwyno eu gwaith ar dudalen Facebook Cadw neu sôn am @CadwCymru ar Twitter, gan ddefnyddio'r hashtag #ydarlunmawr.

Cystadleuaeth: telerau ac amodau

 • Mae’r wobr yn cynnwys 2 banel cynfas 16 x 12”  Windsor & Newton, bocs storio o goed ffawydd, set o baent acrylig reeves, set o frwshis Royal Brush: Soft Grip, Llyfr Dyfrlliw A3 Windsor & Newton, tun o benseli braslunio ‘lumograph’ Staedler Mars, llyfr tynnu lluniau papur cetris graen main 160 gsm Daler-Rowney a 24 o benseli Derwent Inktense.
 • Ni cheir arian yn gyfnewid am y gwobrau.
 • Mae’r gystadleuaeth yn cau am hanner nos 31 Hydref 2014.
 • Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno eu gwaith mewn safleoedd Cadw neu drwy’r post i Gêm Siâp Cadw’, Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 15/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw Caerdydd CF15 7QQ.
 • Mae'r enillydd (enillwyr) yn cytuno i ni ddefnyddio eu henw, ffotograff a datgelu'r wlad y maent yn byw ynddi a byddant yn cyd-fynd ag unrhyw gais rhesymol arall gan Cadw yn ymwneud â chyhoeddusrwydd ennill gwobr.
 • Ni chaiff cynigion anaddas neu anweddus eu cynnwys yn y gystadleuaeth.
 • Mae'r gystadleuaeth ar agor i ddinasyddion y DU ac eithrio cyflogeion Cadw, Llywodraeth Cymru a sefydliadau cysylltiedig eraill (a'u teuluoedd).
 • Ni dderbynnir cyfrifoldeb am unrhyw gynigion a gaiff eu colli, eu difetha, neu sy'n hwyr yn cyrraedd oherwydd camgymeriadau cyfrifiadurol wrth eu hanfon.
 • Cyflwynir y gwobrau yn amodol ar argaeledd a thelerau ac amodau cyflenwr y wobr.
 • Os na fydd y wobr ar gael, mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig gwobr amgen o'r un gwerth neu ddrutach.
 • Gwneir ymdrechion rhesymol i gysylltu â'r enillydd (enillwyr). Os na ellir cysylltu â'r enillydd (enillwyr) neu os na allant gydymffurfio â'r telerau a'r amodau hyn, mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig y wobr i'r ymgeisydd cymwys nesaf, neu os caiff y digwyddiad hyrwyddo ei feirniadu mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig y wobr i'r ail-orau a ddewiswyd gan yr un beirniaid.
 • Gall peidio ag ymateb a/neu ddarparu cyfeiriad, neu fethu â bodloni'r gofynion cymhwyso olygu na fyddwch yn cael y wobr.
 • Lle y bo'n briodol, bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol yn seiliedig ar y meini prawf a bennwyd yn y deunydd hyrwyddo a ni dderbynnir unrhyw ohebiaeth am y penderfyniad hwn.
 • Yr Hyrwyddwr yw Cadw, Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, CF15 7QQ.