Dod o hyd i heddwch mewnol yn Abertawe ysbrydol fel rhan o'r cynllun Drysau Agored

Dydd Gwener 11 Medi 2015

Drysau Agored -

Drysau Agored -

Bydd cartref hanesyddol 150 oed sydd bellach yn noddfa ysbrydol ar gyfer athrawiaethau Bwdha yn Abertawe yn agor ei ddrysau y mis hwn (mis Medi 2015) gan roi cyfle i bobl fyfyrio o fewn muriau'r hen blasty.

Mae Springfield House yn ardal Uplands yn Abertawe, ac mae'n un o'r adeiladau eiconig a safleoedd anghyffredin yng Nghymru sy'n paratoi i groesawu miloedd o ymwelwyr fel rhan o raglen flynyddol Llywodraeth Cymru, Drysau Agored. Mae'r rhaglen yn rhoi cyfle i bobl archwilio agweddau newydd ar ddiwylliant a hanes Cymru.  

Cafodd yr adeilad rhestredig Gradd II ei adeiladu'n wreiddiol fel cartref teuluol. Ond bellach mae'n gartref i Ganolfan Bwdhaidd Dharmavajra Kadampa, a bydd yn croesawu ymwelwyr ddydd Sadwrn, 12 Medi.

Bydd y cyfle hwn i'r cyhoedd gael golwg ar Springfield House yn datgelu taith yr adeilad drwy'r degawdau o ran ei berthnasedd diwylliannol. Mae gan ei furiau gysylltiad hir â'r gymuned leol, o'i arwyddocâd ym maes cyllid a chyfraith leol, i genadaethau elusennol yn Abertawe ac, yn fwyaf diweddar, Bwdhaeth ac ysbrydegaeth.

Adeiladwyd y tŷ fel eiddo preswyl moethus ar gyn diroedd gwyrddion Stad Ffynone. Cafodd ei adeiladu yng nghanol caeau a choetir, ac fe'i cwblhawyd yn 1864, gyda naw ystafell wely, ystafell biliards, pantri bwtler a mynediad hyd yn oed i badog.

Yn ystod ei gyfnod fel eiddo preswyl (1864-1937), roedd yr adeilad Fictoraidd nodedig yn gartref cyfforddus i nifer o bobl bwysig yn Abertawe, gan gynnwys Marcus Moxham, masnachwr coed, cynghorydd ac aelod o'r bwrdd ysgolion; John Daniel Thomas, Uwch Feili Sir Morgannwg a'r cyfreithiwr lleol a ddaeth wedyn yn Glerc Tref Abertawe, John Thomas.

Yn 1937, daeth Springfield House i ddwylo ‘Cenhadaeth Abertawe a’r Gorllewin i’r Mud a’r Byddar’. Yn ddiweddarach newidiwyd yr enw i Ganolfan Abertawe i Bobl Fyddar, a byddai'r tŷ wedi cynnig lloches syml, cyngor a gweithgareddau hamdden o 1937 ymlaen, ac roedd un o'r llofftydd yn cael ei defnyddio fel capel hyd yn oed.

Yn 2006, daeth tro ar hyd unwaith eto i'r tŷ hanesyddol - daeth yn gartref i Ganolfan Bwdhaidd Dharmavajra Kadampa, a sefydlwyd gan y meistr modern ar fyfyrdod, yr Hybarch Geshe Kelsang Gyatso.

Dywedodd Adrian Bence, athro myfyrdod yng Nghanolfan Bwdhaidd Dharmavajra Kadampa: “Teimlwn fod ein gwaith adnewyddu yn Springfield House yn gydnaws â threftadaeth yr adeilad ac ar ben hyn, rydym wedi parhau â'r defnydd traddodiadol o'r adeilad fel man i wasanaethu'r gymuned leol.  

"O fewn muriau'r adeilad Fictoraidd hardd hwn, rydym wedi sicrhau bod doethineb hynafol athrawiaethau Bwdha ar gael yn eang yn Ne Cymru drwy ddarparu rhaglen ysbrydol o ddigwyddiadau arbennig, cyrsiau a dosbarthiadau myfyrio. Ein nod yw helpu pawb i wella'u heddwch mewnol, eu doethineb a'u tosturi, er mwyn defnyddio'r meddyliau llesol hyn yn eu bywydau bob dydd.  

"Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnig llety preswyl, ystafell i ymwelwyr sy'n gweithio, a chyfleoedd i grwpiau a sefydliadau drefnu ymweliadau addysgol."

Ychwanegodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae'r Ganolfan yn enghraifft wych o'r ffordd y mae adeiladau hanesyddol yn cael eu defnyddio mewn ffyrdd newydd a chreadigol, gan helpu i ddiogelu eu treftadaeth am genedlaethau i ddod.

"Mae Drysau Agored yn rhaglen wych sy'n rhoi cyfle i bawb gael golwg ar yr adeiladau diddorol sydd ar garreg eu drysau.

"O arddangosfeydd i deithiau tywys, mae cannoedd o ddigwyddiadau cyffrous yn cael eu cynnal ledled y wlad i helpu i ddod â hanes Cymru yn fyw i ymwelwyr."

Bydd Canolfan Bwdhaidd Dharmavajra Kadampa yn agor ei drysau ddydd Sadwrn, 12 Medi rhwng 12pm a 4pm, gan roi blas o heddwch mewnol ochr yn ochr â hanes Cymru go iawn. Bydd y rheini a fydd yn mynychu yn cael taith dreftadaeth 'tu ôl i'r llenni' o'r eiddo a dosbarth rhad ac am ddim a fydd yn rhoi blas iddynt ar fyfyrdod.

Mae Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) yn cynnig i'r 20,000 person cyntaf i gofrestru drwy ei dudalen Eventbrite fynediad am ddim i'w safleoedd lle mae angen talu dros y penwythnos olaf ym mis Medi (26-27), ac mae hefyd yn cynnig rhaglen lawn o weithgareddau a digwyddiadau i ddathlu Drysau Agored.

Mae cyfyngiad o ran niferoedd  mewn rhai lleoliadau, neu efallai fod angen archebu lle ymlaen llaw.