Y gamp fawr yn diweddu yng Nghastell Caernarfon

Dydd Iau 12 Mehefin 2014

Bydd chystadleuwyr o bedwar ban byd yn croesi'r llinell derfyn ar safle Castell Caernarfon ar dydd Sul 15fed o Fehefin wrth i'r safle Treftadaeth y Byd gynnal Etape Eryri am y tro cyntaf

Beicwyr tu allan i Chastell Caernarfon

Beicwyr tu allan i Castell Caernarfon

Bydd y digwyddiad beicio cynyddol boblogaidd, Etape Eryri, a gefnogir gan Chain Reaction Cycles, yn cynnig nifer o feiciau addasol er mwyn helpu i wella cyfranogiad yn nigwyddiad beicio unigryw eleni. Mae digwyddiad 2014, a fydd yn dechrau ac yn gorffen yng Nghastell Treftadaeth y Byd Caernarfon ddydd Sul 15 Mehefin, wedi cael cyllid gan Dwristiaeth Awyr Agored a ariennir yn rhannol gan Raglen Iwerddon-Cymru 2007-2013, i gynnwys, am y tro cyntaf, treisiclau i bob oed, beiciau ochr yn ochr, tandemau gorweddol, beiciau a bwerir â llaw, beiciau gorweddol ar gyfer rasio neu ymlacio, a chludwyr cadeiriau olwyn.

Y trydydd Etape Eryri fydd y mwyaf hyd yma. Disgwylir i Etape groesawu mwy na 1300 o gystadleuwyr a 2600 o wylwyr i Gaernarfon i weld y digwyddiad chwaraeon rhyfeddol hwn. Bydd y cystadleuwyr yn cynnwys Dave Bralisford, cyn gyfarwyddwr perfformiad Beicio Prydain, a fagwyd yn Neiniolen gyfagos.

Mae Twristiaeth Awyr Agored yn dwyn ynghyd chwe sefydliad; tri o Gymru: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd a’r Bartneriaeth Awyr Agored; a thri o Iwerddon: Cyngor Sir Dun Laoghaire-Rathdown, Cyngor Sir Kildare Phartneriaeth Arweinyddiaeth Kilkenny.

Prosiect INTERREG IVA yw Twristiaeth Awyr Agored sydd wedi derbyn cyllid gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Drawsffiniol Iwerddon-Cymru ac arian cyfatebol gan y chwe phartner yn Iwerddon a Chymru.

Dywedodd Jim McGurn o Get Cycling, "Rydym ni’n credu y dylai pawb gael y cyfle i fwynhau beicio, beth bynnag fo’u gallu neu anabledd.Mae beicio’n cynnig llawer o fuddion i unrhyw un sydd ag anabledd: symudedd annibynnol, cydsymudiad, llawer o hwyl ac ymdeimlad o gyflawniad trwy ddefnyddio’ch corff eich hun i fynd o le i le."

"Mae Etape Eryri yn cynnig cyfle arbennig i fwynhau beicio ac mae’r 15 o feiciau addasol y byddwn ni’n dod â hwy yn golygu na fydd unrhyw un yn cael ei eithrio. Edrychwn ymlaen at reid wych gyda phobl wych."

Cefnogir y digwyddiad gan Gyngor Gwynedd, a dywedodd John Wyn Jones, Aelod y Cabinet dros Ddatblygiad a’r Economi: “Mae digwyddiadau fel Etape Eryri yn ffordd wych o arddangos Gwynedd a rhoi hwb i’n diwydiant twristiaeth. Mae’r sector gweithgarwch antur awyr agored yn cyfrannu miliynau o bunnoedd at yr economi leol bob blwyddyn, a thrwy gynnal y digwyddiadau hyn gallwn wella’r hyn sydd gennym ni eisoes a chynnig mwy o gyfleoedd i ymwelwyr, busnesau lleol a chymunedau elwa.”

Ychwanegodd Rob Samuel o Always Aim High Events, sy’n trefnu’r digwyddiad Etape, “Rydym ni’n ddiolchgar am y cymorth ariannol gan y Prosiect Twristiaeth Awyr Agored a fydd yn ein galluogi i gynnig ystod o feiciau addasol am y tro cyntaf eleni.

“Mae Etape eleni yn addo bod yn ddigwyddiad arbennig, a bydd Sgwâr Caernarfon yn cael ei drawsnewid yn Bentref Digwyddiad Etape Eryri ac yn fan gwych i wylio a phrofi’r cyffro!”

Dywedodd Marcus Politis, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer Cyngor Gwynedd, “Dylai’r holl gyfleoedd a gynigir, boed hynny yn eich canolfan hamdden neu glwb chwaraeon lleol neu mewn digwyddiadau, fod yn gynhwysol, ac mae hyn yn ddatblygiad cadarnhaol o ran digwyddiadau beicio yng Ngwynedd.  Gan fod 23% o boblogaeth Cymru’n anabl (yn ôl y Cyfrifiad), mae hyn yn ategu cyfleoedd ar lawr gwlad fel y prosiect Herio Eich Ffiniau sydd eisoes wedi’i sefydlu yng Nghoed y Brenin a chynllun beicio cynhwysol newydd arfaethedig ar gyfer Plas Menai.  

“Bydd hyn yn darparu llwybr ymadael ar gyfer pobl o bob gallu ac yn cynyddu cyfranogiad pobl anabl yn y gamp wych hon. Bydd hefyd yn ychwanegu at yr hyn sydd eisoes ar gael ac yn cyfrannu at wella bywydau pobl anabl yng Ngwynedd ac ar draws Cymru.”