Rhaglen Addysg Newydd Plasty Tuduraidd yng Nghonwy

Dydd Iau 28 Awst 2014

Bydd rhaglen addysg bwrpasol, yn canolbwyntio ar fywyd oes y Tuduriaid, yn dechrau ar 11 Medi ym Mhlas Mawr, Tŷ Masnachwr o oes Elizabeth yng Nghonwy.

Plas Mawr

Plas Mawr

Mae’r rhaglen addysg, o dan y teitl ‘Y Tuduriaid yn Teithio: Masnach a Thechnoleg’, wedi’i hanelu’n bennaf at ddisgyblion 7-11 a 11-14 oed, ac mae wedi’i dylunio’n unswydd i gyd-fynd ag elfennau allweddol o Gwricwlwm Cenedlaethol Cymru. Caiff grwpiau ysgol sesiynau sydd wedi’u llywio gan y pynciau STEM - Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, yn ogystal â Hanes, gan edrych ar fywyd y Tuduriaid a Daearyddiaeth.

Mae’r sesiynau wedi’u hysbrydoli gan fywyd Robert Wynn, y Masnachwr Tuduraidd a gododd ei gartref godidog Plas Mawr ar ôl cael ei ysbrydoli gan ei deithiau helaeth, yn masnachu gwlân, crwyn a gwin. Ar ôl cyfarfod ag aelod o deulu Wynn o'r unfed ganrif ar bymtheg, bydd y disgyblion yn edrych ar fwyd a diod, map o fyd y Tuduriaid a darganfyddiadau’r oes o bob rhan o’r byd. Byddant hefyd yn dysgu sut cafodd Plas Mawr ei adeiladu, a gallant ddefnyddio arian Tuduraidd i drosi costau adeiladu'r tŷ a chostau diddanu gwesteion i arian cyfatebol heddiw.  

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Adnoddau Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon: "Dyma enghraifft ardderchog o sut y gall yr amgylchedd hanesyddol gael ei ddefnyddio i ddatblygu sgiliau a rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ledled Cymru. Mae henebion ein treftadaeth yn asedau nid yn unig i gael eu hamddiffyn, ond i gael eu mwynhau a’u defnyddio hefyd er budd cenedlaethau'r dyfodol."

Dywedodd Erin Lloyd Jones, Rheolwr Addysg Gydol Oes Cadw: "Nod y datblygiad newydd cyffrous yma ym Mhlas Mawr yw defnyddio'r adeilad gwirioneddol wych a bywyd hynod ddiddorol y dyn a’i cododd i helpu i addysgu pynciau fel hanes a mathemateg. Rydyn ni wedi cynllunio'r sesiynau i ddefnyddio amryw o themâu trawsgwricwlaidd er mwyn i grwpiau o fyd addysg gael y mwyaf o'u hymweliad, a dod â diben y pynciau yn wirioneddol fyw."  

Mae’r sesiynau ym Mhlas Mawr yn para dwy awr a hanner ac maent ar gael drwy gydol yr wythnos yn y bore neu'r prynhawn. Cost y sesiynau yw £90 y grŵp am hyd at 30 o ddisgyblion. Mae Plas Mawr o fewn taith gerdded fer o Gastell Conwy ac fe allai grwpiau mwy gael eu rhannu’n ddau er mwyn cynnwys ymweliad â’r ddau safle ar y diwrnod. I gael rhagor o wybodaeth ac i weld sut i archebu, ewch i’n hadran addysg.  

Mae Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.

Mae safleoedd a phrofiadau treftadaeth yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r £4.2 biliwn o wariant gan dwristiaid yng Nghymru bob blwyddyn, ac atyniadau naturiol, cestyll a safleoedd hanesyddol yw’r prif atyniadau y bydd 72% o ymwelwyr sy’n aros yng Nghymru’n ymweld â nhw.