Llwybr Llefydd Llonydd wedi lansio

Dydd Iau 05 Mehefin 2014

Cymunedau lleol yn cydweithio i lansio Llefydd Llonydd: llwybr twristiaeth newydd, yn dathlu tiroedd sanctaidd Gogledd Ceredigion.

 • Llun o St Michael's - Llandre

  St Michael's - Llandre

 • Llun o St Michael's, Eglwysfach

  St Michael's, Eglwysfach

 • Llun o Yr Eglwys o'r Tri Sant - Llantrisant

  Yr Eglwys o'r Tri Sant - Llantrisant

 • Llun o Eglwys St Padarn, Llanbadarn Fawr

  Eglwys St Padarn, Llanbadarn Fawr

 • Llun o Eglwys St Michael, Llanfihangel-y-Creuddyn

  Egwlys St Michael, Llanfihangel-y-Creuddyn

 • Llun o Capel Siloam, Cwmystwyth

  Capel Siloam, Cwmystwyth

 • Llun o Eglwys Newydd, Hafod

  Eglwys Newydd, Hafod

 • Llun o Eglwys All Saints', Llangorwen

  Eglwys All Saints', Llangorwen

 • Llun o St John y Bedyddwyr - Ysbyty Ystwyth

  St John y Bedyddwyr - Ysbyty Ystwyth

 • Llun o St John y Bedyddwyr, Ysbyty Cynfyn

  St John y Bedyddwyr, Ysbyty Cynfyn

 • Llun o Eglwys St Michael's, Borth

  Egwlys St Michael's, Borth

 • Llun o Eglwys St Michael, Aberystwyth

  Eglwys St Michael, Aberystwyth

 • Llun o Capel Elenezer, Ystumtuen

  Capel Elenezer, Ystumtuen

 • Llun o St David's, Capel Bangor

  St David's, Capel Bangor

Mae Llefydd Llonydd yn llwybr twristiaeth treftadaeth, sy’n adrodd storïau casgliad o eglwysi a chapeli ledled Gogledd Ceredigion.

Nid llwybr ffydd yn yr ystyr draddodiadol sydd yma. Diben y llwybr yw annog ymwelwyr i gael profiad o eglwysi a chapeli o safbwyntiau newydd – fel lleoedd llawn ysbrydoliaeth a myfyrdod; fel cyfleoedd i “wneud rhywbeth gwahanol” a mwynhau newid cyflymdra; fel cyrchfannau lle gallwch dreulio “amser o safon” yn harddwch a llonyddwch y tirlun.

Mae’r llwybr yn cynnwys pedair ar ddeg o gyrchfannau o’r arfordir i’r ucheldir, gan fynd â’r ymwelwyr ar daith i ddarganfod bywyd gwyllt a harddwch naturiol ysblennydd, hanes teuluol a hanesion digwyddiadau a champau dynol, ynghyd â phensaernïaeth, celfyddyd a chrefftwaith. Mae’n cynnig profiad twristiaeth amgen yn lle’r môr, y tywod a’r siopau sydd o bosibl yn rhoi ei phrif enwogrwydd i’r ardal: cyfle i ddianc rhag y dorf a mwynhau blas go iawn ar dir a diwylliant Ceredigion.

Mae Llefydd Llonydd yn deillio o brosiect Llwybr Treftadaeth Eglwysi Gogledd Ceredigion, gyda chymorth Prosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw sy’n defnyddio buddsoddiadau o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Rheolir y prosiect gan Treftadaeth Llandre Heritage, grŵp cymunedol sy’n ymroddedig i ddathlu treftadaeth naturiol a diwylliannol drwy gynnwys y bobl leol.

Mae’r prosiect wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â chymunedau lleol ym mhob un o’r cyrchfannau ar y llwybr, gan roi cyfle i’r trigolion rannu eu storïau a dysgu am gyfrinachau’r tirluniau ar garreg eu drws.

“Mae Llefydd Llonydd wedi bod yn gyfle gwych i ddathlu hyn leoedd arbennig sydd weithiau ynghudd, a hynny er budd y bobl leol ac ymwelwyr,” meddai Roger Haggar, Rheolwr Prosiect Treftadaeth Llandre Heritage. “Mae’n dod â storïau’n fyw am bobl sydd wedi llunio’r tirlun yma a’i gymunedau drwy gydol hanes. Mae hefyd wedi bod yn ganolbwynt i’n cymunedau ni heddiw, gan ein hatgoffa ni am beth sy’n arbennig am y lleoedd hyn a pham maen nhw’n haeddu cael eu darganfod”.

Mae llwybr treftadaeth Llefydd Llonydd wedi cael ei lansio ar ddydd Sadwrn 7 Mehefin yn Eglwys Sant Mihangel, Llandre. Roedd y digwyddiad yn y bore yn cynnwys areithiau gan Edwina Hart, y Gweinidog Twristiaeth; yr Esgob Wyn Evans; a chynrychiolwyr o’r cymunedau a fu’n cymryd rhan. Roedd y digwyddiad yn y prynhawn yn agored i bawb ac yn cynnwys teithiau tywys, stondinau, adrodd storïau a gweithgareddau hwyliog eraill.

Dywedodd y Gweinidog Twristiaeth, Edwina Hart: “Mae nifer cynyddol o ymwelwyr yn dangos diddordeb mewn ymweld ag atyniadau hanesyddol a phrofi treftadaeth a diwylliant yr ardaloedd y maen nhw’n ymweld â nhw.  Mae strategaeth dwristiaeth Cymru yn nodi treftadaeth a diwylliant fel maes lle mae gan Gymru fantais gystadleuol ac mae’n mannau addoli ni’n rhan bwysig o’n treftadaeth. 

Ychwanegodd "Lansiodd Llywodraeth Cymru Gynllun Gweithredu Twristiaeth Ffydd y llynedd – y cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig – ac mae ganddi weledigaeth ymestynnol ar gyfer manteisio ar botensial llawn mannau addoli Cymru ar gyfer yr economi ymwelwyr er mwyn iddo ddod yn rhan annatod o brofiad ymwelwyr yng Nghymru.  Mae hon yn enghraifft ardderchog o wneud lleoedd addoli yng Ngogledd Ceredigion yn fwy hygyrch drwy adrodd y storïau sy’n gysylltiedig â’r lleoedd hyn a dod â nhw’n fyw.”

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Llwybrau Llonydd