Cyfnod preswyl ym Mhlas Mawr i ysbrydoli artist lleol

Dydd Llun 14 Gorffennaf 2014

Yr Artist Wendy Couling ym Mhlas Mawr

Yr Artist Wendy Couling ym Mhlas Mawr

Bydd yr artist lleol, Wendy Couling yn gweithio fel artist preswyl ym Mhlas Mawr, Conwy, drwy fis Awst. Bydd y plas o oes y Tuduriaid a leolir ar Stryd Fawr hanesyddol Conwy yn cynnig ysbrydoliaeth i Wendy, a bydd hithau’n creu gwaith celf, yn siarad ag ymwelwyr â’r tŷ ac yn ymchwilio i hanes y safle. 

Dyma’r trydydd artist preswyl mewn henebion Cadw mewn dwy flynedd. Mae’n cefnogi’r gwaith o gyflawni fframwaith celfyddydau a threftadaeth Cadw, sy’n ceisio gweithio gyda'r celfyddydau i wella gwerthfawrogiad a dealltwriaeth pobl o’r safleoedd, a gwella cyflwyniad y safleoedd hynny, ac i gysylltu â chynulleidfaoedd cynyddol a gwahanol.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon: “Bydd gwahodd artist i ddehongli Plas Mawr yn taflu goleuni diddorol ar yr heneb drawiadol hon. Bydd yn ddiddorol gweld sut bydd dehongliad yr artist o’r safle yn wahanol i’r dehongliad sydd eisoes yn bodoli, sy’n ceisio dangos sut byddai’r safle wedi bod yng nghanol y 17eg ganrif.

Y nod wrth ddefnyddio gwahanol ddulliau i ddehongli henebion hanesyddol Cymru yw dod â’r gorffennol yn fyw i gynulleidfaoedd hen a newydd, i ysbrydoli ac ennyn diddordeb ymwelwyr i ddysgu mwy am hanes rhyfeddol Cymru.”  

Dywedodd Wendy, “Bydd y cyfnod preswyl hwn yn cynnig amgylchedd a lle unigryw i mi greu corff newydd o waith celf arbrofol, a bydd hyn yn rhoi rhwydd hynt i’m creadigrwydd ffynnu. Nid dim ond creu gwaith celf fydd ffocws y cyfnod preswyl; bydd pwyslais cryf hefyd ar ymchwil yn y camau cynnar, gyda’r lle, y symbolaeth a bodolaeth y trigolion yn ysbrydoliaeth i’r cyfan.

Bydd y gwaith celf a gaiff ei greu yn gwahodd ymwelwyr i’r tŷ i ymchwilio ac i archwilio’r llefydd agored, gan ryngweithio â’r hyn sy’n cael ei osod a fydd â chysylltiad â phobl, y cyfan wedi’i ysbrydoli gan fywydau’r trigolion a’r adeilad ei hun. Bydd arddangosfa fach o’r gwaith celf a gynhyrchir yn ystod y cyfnod preswyl i’w gweld yn llyfrgell Llandudno yn ystod mis Medi 2014, a bydd arddangosfa yn yr Academi Frenhinol Gymreig ym mis Ionawr / Chwefror 2015.”

Mae cefn Plas Mawr yn gartref i’r Academi Frenhinol Gymreig, sef elusen sy’n ceisio sicrhau mwynhad o gelf weledol drwy raglen addysg ac arddangosfeydd bywiog. Ym 1885, cynigiodd yr Arglwydd Mostyn osod Plas Mawr (roedd ysgol gynradd wedi’i lleoli mewn rhan o’r plas bryd hynny) ar brydles ar gyfer oriel barhaol. Roedd yr Academi yn allweddol yn y gwaith o dynnu sylw at bwysigrwydd pensaernïol yr adeilad. Erbyn hyn, mae Plas Mawr dan warchodaeth Cadw sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, ac mae’n agored i’r cyhoedd drwy’r wythnos gyfan. 

Bydd Wendy ar y safle rhwng 5 Awst a 29 Awst ddydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul.

Hefyd, mae gan Cadw raglen tair-blynedd ar gyfer artistiaid preswyl gyda Chyngor Celfyddydau Cymru. Dechreuodd Manon Awst ei chyfnod preswyl yng Nghaer Rufeinig Segontiwm, Caernarfon ym mis Mehefin 2014, a daeth cyfnod preswyl Lucy Harvey yn Abaty Glyn y Groes, Llangollen i ben ym mis Awst 2013. Mae arddangosfa o waith Lucy i’w gweld yn yr abaty erbyn hyn.