Partneriaeth yn galluogi credydau banc amser i gael eu ‘gwario’ yn safleoedd Cadw

Dydd Gwener 24 Hydref 2014

Bydd menter cynllun cymunedol yn elwa o bartneriaeth gyda Cadw achos bydd y credydau a enillir drwy’r banciau amser yn gallu cael eu cyfnewid am fynediad am ddim i unrhyw un o safleoedd Cadw.

Llun o Castell Caerffili

Bancio amser yn safleoedd Cadw

Mae cynlluniau bancio amser y DU (Timebanking UK) yn gadael i’w cyfranogwyr weithio am awr yn wirfoddol yn eu cymunedau lleol yn gyfnewid am un credyd amser. Yn ogystal â chynnig nifer o fuddion i’r gymuned, mae cyfranogi mewn cynlluniau bancio amser yn helpu unigolion i feithrin hyder, sgiliau a phrofiad, a fydd efallai yn eu helpu i gael gwaith. Mae aelodaeth yn cynnig cyfle i ennill credydau er mwyn cael mynediad i ystod eang o weithgareddau a chyfleusterau.

Bydd dau gredyd banc amser yn rhoi mynediad am ddim i un person i unrhyw un o safleoedd Cadw. Nid oes cyfyngiad ar nifer y credydau banc amser y gall un person ei ennill a’i ‘wario’ yn safleoedd Cadw – felly bydd y cynllun yn fuddiol i unigolion a’u teuluoedd.

Meddai Ken Skates, yr Is Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae hyrwyddo mynediad i dreftadaeth Cymru a datblygu cynulleidfa newydd ac ehangach i’r amgylchedd hanesyddol yn flaenoriaethau allweddol. Mae’r cynllun hwn yn enghraifft dda o Cadw yn gweithio mewn partneriaeth ac yn manteisio ar gynlluniau sy’n bodoli eisoes i hyrwyddo’r amgylchedd hanesyddol i gynulleidfa ehangach.

Mae cynllun bancio amser y DU yn gynllun ardderchog i annog pobl i wirfoddoli a gwneud cyfraniad yn eu cymunedau, yn gyfnewid am fuddion pendant fel mynediad am ddim i safleoedd treftadaeth yng Nghymru, yn ogystal â chael cyfle i ddatblygu eu sgiliau mewn gwahanol feysydd.”

Meddai Kaarin Morris, Rheolwr Project Rhwydweithiau Rhanbarthol Timebanking: “Rydym yn falch iawn o gael gweithio gyda Cadw. Mae safleoedd treftadaeth yn rhan annatod o dirlun a chymunedau Cymru, ac rydym ni am i wirfoddolwyr y cynllun banc amser gael y cyfleoedd i ymweld â’r lleoedd gwych hyn.”

Cyflwynwyd ‘Bancio amser’ gyntaf yn y Deyrnas Unedig yn 1998, ac mae wedi tyfu’n aruthrol ers hynny, gan sefydlu cysylltiadau â nifer o leoliadau amrywiol ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol. Enillir un credyd banc amser am un awr o waith. Fe roddir y credyd i’r unigolyn ar ffurf nodyn gan yr Asiantaeth Banc Amser. Mae Cadw yn derbyn credydau amser o unrhyw fanc amser.

Mae Cadw yn gweithio’n agos gyda SPICE, asiantaeth banc amser yng Nghaerdydd, sy’n hyrwyddo’r cynllun i wirfoddolwyr banc amser ac sy’n rhoi cymorth i weinyddu’r cynllun.

Am fwy o wybodaeth, yn cynnwys sut i ymuno â’r cynllun bancio amser, fel gwirfoddolwr, busnes neu unigolyn, ewch i wefan TimeBank