Ewch ar daith drwy hanes Cymru gyda map teithio clyfar

Dydd Llun 12 Hydref 2015

Bydd ymwelwyr â Chymru yn gallu cael profiad arloesol o hanes y wlad diolch i Fap Hanes Cymru

Llun o Abaty Talyllychau - un o'r 50 a mwy o safleoedd hanesyddol sydd ar Fap Hanes Cymru

Abaty Talyllychau - un o'r 50 a mwy o safleoedd hanesyddol sydd ar Fap Hanes Cymru

Am y tro cyntaf erioed bydd pobl sydd wrth eu bodd â hanes yn gallu archwilio safleoedd ym mhob cwr o Gymru ac o gyfnod yn hanes Cymru o'u dewis nhw – o etifeddiaeth Tywysogion Gwynedd i stori Owain Glyndŵr.

Wedi'i greu fel rhan o ymgyrch Dianc i Gymru yr hydref hwn, mae Map Hanes Cymru yn adnodd rhyngweithiol ar-lein sy'n gadael i ddefnyddwyr roi sylw manwl i dros bumdeg o safleoedd hanesyddol gorau Cymru, rhai y mae amrywiol bartneriaid o'r sector treftadaeth yn berchen arnynt neu'n gofalu amdanynt, drwy eu rhannu yn 12 o themâu gwahanol yn hanes Cymru.
Mae'r ymgyrch Dianc i Gymru yn ceisio denu cerddwyr brwdfrydig ac archwilwyr diwylliant i holl safleoedd hanesyddol Cymru yn y cyfnod rhyng-dymhorol.

Ynghyd â'r map, mae cyfres o deithiau sain sy'n adrodd straeon pedwar o arwyr ac arwresau enwocaf Cymru wedi cael ei rhyddhau. O Branwen ferch Llŷr i Gwenllian, a Llywelyn Fawr i Sidney Gilchrist Thomas, mae pob taith sain yn cysylltu â thema benodol ar Fap Hanes Cymru, ac mae modd eu llwytho i lawr a gwrando arnynt wrth archwilio’r safleoedd.

I helpu ymwelwyr i fynd i hwyliau anturiaethau hanesyddol, mae Llywodraeth Cymru wedi cydweithio gyda Trac Cymru (Traddodiadau Cerddorol Cymru) i greu'r Trac Sain Hollbwysig ar gyfer Taith Ffordd Gymreig.

Gan gynnwys caneuon gan artistiaid megis y gantores Gymreig Duffy, y grŵp gwerin poblogaidd 9Bach, mae'r trac sain, sydd ar gael ar wefan Cadw, yn cynnwys rhestr chwarae o ganeuon artistiaid Cymraeg i gyd-fynd â'r themâu hanesyddol.

Map Hanes Cymru yw cynnyrch diweddaraf Cynllun Dehongli Cymru Gyfan Llywodraeth Cymru, sy'n ceisio rhoi bywyd newydd i dreftadaeth Cymru er mwyn i bobl leol ac ymwelwyr ei harchwilio a'i mwynhau, gan fanteisio i'r eithaf ar werth economaidd twristiaeth treftadaeth ar yr un pryd.

Allan o holl ymweliadau twristiaeth Prydain yn ystod chwe mis cyntaf 2015, roedd tua 42 miliwn ohonynt yn ymweliadau â safleoedd yng Nghymru, a'r gobaith yw y bydd yr adnodd ar-lein newydd hwn yn ysbrydoli mwy o bobl i ymweld â safleoedd treftadaeth o amgylch Cymru yn ystod 2015 a 2016.

Dywedodd Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Rydyn ni yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o wneud treftadaeth Cymru ar gael i bawb, ac yn ddeniadol i ymwelwyr, ac mae Map Hanes Cymru yn llwyddo i wneud hynny.

Drwy weithio'n agos gyda phartneriaid treftadaeth, mae safleoedd dros Gymru gyfan wedi cael eu cysylltu â'i gilydd yn seiliedig ar themâu cyffredin. Mae hyn yn annog ymwelwyr i ddysgu am y straeon hudolus sy'n rhan o hanes Cymru, ac i ymweld â safleoedd sy'n gysylltiedig â'r straeon - waeth pwy sy'n berchen arnynt neu'n gofalu amdanynt.

Mae gweithio gyda phartneriaid mewn dull Cymru gyfan yn gwella'r profiad i ymwelwyr yn sylweddol, gyda thwristiaid a phobl leol yn cael cyfle i ddysgu am y cymeriadau a'r straeon o hanes Cymru ac ymgysylltu â nhw mewn ffordd gydlynol a chyson. Bydd yr adnoddau ychwanegol, megis y teithiau sain a'r trac sain yn ategu’r profiad cyffredinol, a'r gobaith yw y byddant yn denu mwy o ymwelwyr i safleoedd treftadaeth Cymru dros yr hydref."

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch Map Hanes Cymru, y teithiau sain a'r trac sain ar gyfer taith ffordd Gymreig, ewch i ein dudalen ar Map Hanes Cymru.