Eiddo a gynorthwyir gan Cadw

Mynediad i eiddo a gynorthwyir gan Cadw

Fel rhan o'n hymrwymiad i warchod amgylchedd hanesyddol Cymru i'r safon uchaf bosibl, mae Cadw'n rhoi grantiau i berchenogion i atgyweirio adeiladau hanesyddol eithriadol ac i warchod henebion.

Er mwyn helpu pobl i ddeall ac i ofalu am eu lle a'u hanes, rydym am i bawb allu rhannu yn ein treftadaeth gyfoethog - hyd yn oed os nad yw llefydd ar agor i ymwelwyr fel arfer. Felly, fel arfer bydd yn amod grant y dylai'r perchennog neu'r deiliad ganiatáu i aelodau'r cyhoedd weld yr eiddo yn ystod y deng mlynedd ar ôl y taliad grant cyntaf. Mae rhai - megis eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol - ar agor yn rheolaidd. Ceir rhagor o fanylion am eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar tâl wefan yr Ymddiriedolaeth:  http://www.nationaltrust.org.uk

Gallwch drefnu i weld adeiladau hanesyddol sydd wedi cael cymorth grant gan Cadw drwy apwyntiad neu ar ddyddiau penodol o'r flwyddyn a drefnir gan y perchennog. Efallai y bydd rhai perchenogion yn codi tal am fynediad i'w heiddo. Mae hwn yn fater o ddewis ac nid yw Cadw yn rhan o'r trefniadau hyn o gwbl.

I gael gwybod pa adeiladau y gallwch ymweld â hwy, gweler y llyfryn Mynediad Cyhoeddus i'r Adeiladau a Gynorthwyir gan Cadw. Caiff y llyfryn hwn ei ddiweddaru bob chwarter ac mae'n rhestru'r safleoedd a'r adeiladau sy'n cael grant gan Cadw ac yn rhoi manylion cyswllt ar gyfer trefnu ymweliad.  Os ydych yn cael unrhyw anhawster cysylltu â'r perchennog neu'r deiliad, cysylltwch â Cadw ar 01443 336 061.

Os hoffech ymweld ag eiddo nad yw ar agor i'r cyhoedd fel arfer neu nad yw ar agor am ddim, cadwch lygad am fanylion Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd neu ddiwrnodau 'Drysau Agored' Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru, pan fydd llawer o eiddo a gynorthwyir gan Cadw ar agor, yn ogystal â rhai o'r henebion yn ei ofal. Yng Nghymru, cynhelir 'Drysau Agored' fel arfer dros dri phenwythnos ym mis Medi - ceir manylion ar wefan Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru: http://opendoorsdays.org.uk/?lang=cy