Ymweliadau Hunan Ddarpar am ddim Gyda Chefnogaeth

Llun o ymweliad grwp i Castell Conwy

Ymweliad grwp i Castell Conwy

Mae Cadw yn cynnig Ymweliadau Hunan ddarpar am ddim gyda Chefnogaeth, mewn lleoliadau Etifeddiaeth Cadw sydd wedi eu staffio, ble mae taliad yn arferol, i gefnogi sefydliadau cymwys yn gweithio gyda theuluoedd ac unigolion gydag anghenion cymhleth. Mae’n hyrwyddo ymweliadau i leoliadau Cadw drwy:

• dimau gwasanaethau teulu llywodraeth leol, ar gyfer unigolion a/neu grŵpiau yn gweithio tuag at wella eu hamgylchiadau.
• elusennau ail hyfforddiant megis MIND a rhai’n cefnogi Dementia.    
• asiantaethau â rhan mewn ail sefydlu/ail hyfforddi yn dilyn dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol
• asiantaethau yn cefnogi mentrau Dychwelyd i’r Gwaith    
• gweithgareddau cyfunol yn cefnogi’r uchod.

Dim ond ymweliadau gyda Chefnogaeth a drefnir y tu allan i amseroedd ymweld prysur sy’n gynwysedig yn y cynllun hwn. Mae’n rhaid talu am fynediad i bob digwyddiad cyhoeddus ychwanegol a drefnir ar leoliadau’n perthyn i Cadw. Mae pob cais am archebu yn ddibynnol ar argaeledd ac fel y gwelir orau.

Os nad ydych yn sicr, ar ôl gweld y termau ac amodau hyn, a yw eich grŵp yn gymwys i dderbyn ymweliad addysgol am ddim, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â blwch postio Addysg Cadw.

Sut i archebu

I archebu eich Ymweliad gyda Chefnogaeth, dilynwch y camau syml isod: 

• Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen, yn deall ac yn gallu cydymffurfio â’n termau ac amodau  
• Ffonio’r lleoliad  i wirio argaeledd y lleoliad ar gyfer y dyddiad yr hoffech ymweld.       Gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu o leiaf 5 diwrnod gwaith ymlaen llaw.  Er y byddwn yn trio ein gorau i brosesu eich archeb, ni allwn sicrhau ymweliad am ddim heb 5 diwrnod o rybudd.                                                
• Dim ond ar ôl i chi gadarnhau dyddiad ac amser gyda’r lleoliad, cwblhewch y ffurflen ar lein
• Rhaid i’r archeb gynnwys manylion cyswllt y person fydd yn arwain y grŵp ar ddiwrnod yr ymweliad.   

Arweinwyr Grwpiau:

• Wrth archebu ymweliad addysgol am ddim / Ymweliad gyda Chymorth rydych yn ymrwymo i dderbyn y termau ac amodau mynediad.    
• Argymhellir ymweld â’r safle ar ymweliad cyn-baratoadol am ddim  er mwyn cynefino â’r lleoliad.      
• Rhaid cwblhau asesiad risg eich hun ar gyfer eich grŵp - mae Taflenni Gwybodaeth Perygl ar gael ar lein i helpu cwrdd â’r gofyn yma.                                            
• Rhaid cael amcanion dysgu clir a pherthnasol i’r lleoliad sy’n derbyn ymweliad a gweithgareddau dysgu wedi’u cynllunio ar gyfer yr ymweliad
• Sicrhau bod y gymhareb oedolyn/plentyn cywir yn cael ei gadw drwy gydol yr ymweliad          
• Rhaid cymryd cyfrifoldeb llawn am ymddygiad a lles y grŵp drwy gydol yr ymweliad.  Rhaid ufuddhau i bob arwydd a rhybudd diogelwch, dylid dangos parch tuag at staff y lleoliad  a rhaid ymateb yn briodol i unrhyw gais a wneir ganddynt - cedwir yr hawl gan staff Cadw i ofyn i grwpiau ymadael â’r lleoliad os yw ymddygiad aelodau o grŵp yn amharu ar ymwelwyr eraill neu’n peryglu iechyd a diogelwch unrhyw berson neu bobl yn y lleoliad.                                          
• Gellir gofyn am brawf o statws a manylion am y sefydliad rydych yn perthyn iddi neu o’r gwaith addysgol y bwriedir ei gyflawni yn y lleoliad.                                          
• Sicrhau bod y Grŵp yn cyrraedd o fewn hanner awr i’r amser a drefnwyd ar gyfer yr ymweliad.  Mae’n bosibl na ellir caniatáu mynediad i grwpiau nad ydynt yn cyrraedd o fewn yr amser hwn.                            
• Rhoi gwybod i’r lleoliad o leiaf wythnos ymlaen llaw os ydych yn bwriadu dod â mwy o oedolion nag a drefnwyd yn wreiddiol.  Os na wnewch hyn, mae’n bosibl y bydd gofyn i oedolion ychwanegol dalu ‘r tâl mynediad.                                          
• Cysylltu â’r lleoliad yn uniongyrchol ac yn syth os oes raid i chi newid amser cyrraedd, ganslo’r ymweliad neu os ydych wedi cael eich rhwystro yn anochel.  
• Ni ddylai Ymweliad gyda Chefnogaeth gael eu hail-werthu, eu defnyddio ar gyfer elw masnachol, eu hysbysebu na’u defnyddio i roi mynediad i drydydd parti neu i aelodau o’r grŵp nad ydynt o fewn y grŵp addysgol.   

A byddwch yn ymwybodol

• Os byddwn ni’n credu am unrhyw reswm bod torri rheolau’r termau ac amodau wedi digwydd wrth wneud archeb, byddwn yn cadw’r hawl, fel y gwelwn yn dda, i wrthod mynediad am ddim a byddwn yn codi’r tâl mynediad safonol llawn.                                                                                                                      
• Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i unrhyw grŵp neu sefydliad sy’n cael eu dal yn torri amodau’r telerau ac efallai y byddant yn cael eu gwahardd rhag defnyddio’r cynllun yn y dyfodol.  Byddwn yn cysylltu â’r awdurdodau priodol os gwelwn dystiolaeth o weithgaredd twyllodrus.
• Bydd y telerau ac amodau hyn a phob dadl neu achos sy’n codi o neu mewn perthynas iddynt yn dod o dan lywodraeth a dehongliad cyfraith gwlad Cymru a Lloegr
• Bydd tywydd anffafriol ambell dro yn golygu bod yn rhaid cau lleoliad ar fyr rybudd oherwydd iechyd a diogelwch. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir ond nid yw’n bosibl gadael i athrawon wybod ymlaen llaw ar yr adegau prin hyn.  Cysylltwch â’r lleoliad cyn dechrau ar eich taith os gwelwch yn dda.