Cŵn

Croesawn gŵn cymorth yn ein holl safleoedd.

Croesewir cŵn ar denynnau hefyd yn yr henebion canlynol:

De Orllewin Cymru a Gorllewin Cymru

Abaty Llandudoch, Abaty Talyllychau, Abaty Nedd, Castell Biwmares (mis Tachwedd 2017 ymlaen), Castell Carreg Cennen, Castell Casllwchwr, Castell Cas-Wis, Castell Cilgerran, Castell Cydweli, Castell Llansteffan, Castell Llawhaden, Castell Oxwich, Castell Weble, Llys yr Esgob Llandyfai, Llys yr Esgob Tyddewi, Siambr Gladdu Carreg Coetan Arthur, Siambr Gladdu Pentre Ifan.

De Ddwyrain Cymru

Abaty Tyndyrn, Caer Rufeinig Caerllion, Castell Caerffili, Castell Cas-gwent, Castell Coety, Castell y Grysmwnt, Castellnewydd, Castell Ogwr, Castell Rhaglan, Castell Sain Quentin, Castell Ynysgynwraidd, Gwaith Haearn Blaenafon, Gwersyll Bwlwarcau Cas-gwent, Llys a Chastell Tre-tŵr, Safle Ffosedig Hen Gwrt, Tref Rufeinig Caer-went, Y Castell Gwyn.

Canolbarth Cymru

Abaty Ystrad Fflur, Castell Bronllys, Castell Dolforwyn, Gwaith Plwm Bryntail.

Gogledd Orllewin Cymru

Abaty Cymer, Abaty Glyn y Groes, Caer Leb, Caer Rufeinig Fach Caergybi, Caer Rufeinig Segontium, Castell Cricieth, Castell Dolbadarn, Castell Harlech, Castell y Bere, Ffynnon Gybi, Grwp Cytiau Mynydd Twr, Meini Hirion Penrhos Feliw, Pont Minllyn, Priordy Penmon a ffynnon Seiriol, Siambr Gladdu Trefignath, Tŷ Canoloesol Penarth Fawr.

Gogledd Ddwyrain Cymru

Abaty Dinas Basing, Castell Dinbych, Castell Ewlo, Castell y Fflint, Castell Rhuddlan, Croes Mynwent Derwen.

Cofiwch:

  • Rhaid cadw eich ci ar dennyn ac o dan reolaeth mewn mannau cyhoeddus bob amser.
  • Yn ôl y gyfraith mae'n rhaid i bob ci wisgo coler a thag yn dangos enw a chyfeiriad y perchennog. Os ydych ar wyliau, byddai'n syniad da cael tag dros dro yn dangos eich cyfeiriad gwyliau neu rif ffôn symudol.
  • Ni chaniateir i gŵn faeddu ar unrhyw safle. Dylid gwaredu bagiau baw mewn modd cyfrifol i ffwrdd o'r heneb.
  • Byddwch yn ymwybodol o effaith eich ci ar eraill, yn enwedig plant.
  • Efallai na chaniateir cŵn mewn mannau penodol o'r heneb am resymau iechyd a diogelwch.