Cyhoeddiadau newydd

Ein teitlau mwyaf diweddar ar reoli amgylchedd hanesyddol Cymru mewn ffordd gynaliadwy

Llanfairfechan

Llanfairfechan

Mae Rheoli Newid i Fannau Addoli Rhestredig yng Nghymru: Esemptiad Eglwysig yn esbonio sut mae Gorchymyn Esemptiad Eglwysig (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2018 yn gweithio. Bydd Gorchymyn 2018 yn dod i rym ar 1 Ionawr 2019.

Mae’r canllawiau hyn yn nodi’r egwyddorion arweiniol i’w hystyried wrth fynd ati i gynllunio newidiadau i fannau addoli rhestredig sy’n dod o dan Orchymyn 2018. Maent hefyd yn cynnwys cod ymarfer ar gyfer gweithdrefnau cydsynio’r enwadau, sy’n egluro sut y dylid cynnwys yr egwyddorion hynny wrth wneud gwaith rheoli a gwneud penderfyniadau.

Mae’r canllawiau arferion gorau hyn wedi’u hanelu’n bennaf ar yr enwadau hynny sydd eisoes yn cael eu hesemptio rhag y system reoli seciwlar. Byddant o ddiddordeb hefyd i awdurdodau cynllunio lleol ac i gynulleidfaoedd ac unigolion sydd â diddordeb mewn gwarchod mannau addoli rhestredig. (Tachwedd 2018)

Mae Rheoli Henebion Cofrestredig yng Nghymru yn rhestru’r egwyddorion cyffredinol y dylid cadw atyn nhw wrth reoli a gwneud newidiadau i henebion cofrestredig. Mae’n esbonio sut i wneud cais am gydsyniad heneb gofrestredig, gan gynnwys rolau a chyfrifoldebau’r perchennog a Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Prif gynulleidfa’r canllaw hwn o’r arferion gorau yw perchenogion, meddianwyr a rheolwyr henebion cofrestredig. Mae’n esbonio’r hyn y mae bod yn berchen ar heneb yn ei olygu, sut mae gofalu amdani a ble i fynd am help. (Tachwedd 2018)

Bydd Deall Rhestru yng Nghymru yn helpu unrhyw un sydd am wybod pam a sut y caiff adeiladau eu rhestru neu y mae angen iddo wybod hynny. Mae’n esbonio sut i ofyn am i adeilad gael ei restru neu ei ddadrestru a sut i wneud cais am adolygiad o benderfyniad rhestru. Mae’r cyhoeddiad wedi’i darlunio’n llawn hefyd yn rhoi cyflwyniad i berchenogion, meddianwyr ac asiantau i’r hyn y mae rhestru yn ei olygu iddynt. (Medi 2018)